Menü

Hızlı Erişim & Quick access36 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Vesile Alkan  

Denizli  2014

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMetin Elkatmış Metin Elkatmış  
İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili Ss, 01-13
Citizen Profile in Primary School Curriculum
Doi Number :10.9779/PUJE587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Duru  
Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Etkisi Ss, 15-28
The Effect of Constructivist and Traditional Learning Environment on Student Teachers’ Educational Beliefs
Doi Number :10.9779/PUJE599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BUKOVA GÜZEL Çağlar Naci Hıdıroğlu, Esra Bukova-Güzel  
Matematiksel Modellemede GeoGebra Kullanımı: Boy-Ayak Uzunluğu Problemi Ss, 29-44
Using GeoGebra in Mathematical Modeling: The Height-Foot Length Problem
Doi Number :10.9779/PUJE607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Sonay POLAT Safure Bulut  
An Experimental Study about Questioning Problem Solving Ss, 45-57
Sorgulayıcı Problem Çözme Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Doi Number :10.9779/PUJE628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YAŞAR  
İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 59-75
Attitudes Toward Statistics Scale: Validity and Reliability Study
Doi Number :10.9779/PUJE640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SARIÇAM Doç.Dr. Ahmet AKIN  
Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Ss, 77-86
The Turkish version of the Perceived School Experiences Scale: The study of validity and reliability
Doi Number :10.9779/PUJE646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl Tanrıseven Yard. Doç. Dr. Murtaza Aykaç, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı  
Üniversite Öğrencilerine Zamanı İyi Kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması Ss, 87-100
Having University Students Gain the Awareness of Using Time Effectively through Creative Drama
Doi Number :10.9779/PUJE650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan BAŞ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 101-119
FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN HIGH SCHOOL STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :10.9779/PUJE653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür BABAYİĞİT Arş. Gör. Özgür BABAYİĞİT, Doç. Dr. Emre ÜNAL  
İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Alternatif Ses Sıralamasının Etkililiğinin İncelenmesi Ss, 121-135
Analysis of Effectiveness of Alternative Phonic Sequence on Phonic Based Sentence Method in First Literacy Education
Doi Number :10.9779/PUJE659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semanur KODAN  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Öğrencilerin Kendi Mesleklerine İlişkin Algılarının Metafor Analizi İle İncelenmesi Ss, 137-150
The Examination of Perception of Guidance and Psychological University Student About Their Profession Via Metaphor
Doi Number :10.9779/PUJE669
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet Kara Serap KOBAL, Abdurrahman ŞAHİN  
Fen ve Teknoloji Dersinde Analojilere Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarıları ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkisi Ss, 151-162
The Effect of Analogies on Eighth Grade Student’s Achievement and Retentıon Level in Teachıng Science Course
Doi Number :10.9779/PUJE617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi KÜÇÜKER Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Çiğdem Çürük  
Okulöncesi Kaynaştırma Ortamlarında Yetersizliği Olan Çocukların Akran Kabulü Ss, 163-177
Peer Acceptance of Young Children with Disabilities in Inclusive Early Childhood Programs
Doi Number :10.9779/PUJE679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat TANHAN Gamze Mukba  
Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonuna İlişkin Psikometrik Bir Analiz Ss, 179-189
A Psychometric Analysis Pertinent To The Turkish Version of The Spann-Fischer Codependency Scale
Doi Number :10.9779/PUJE680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Meral Tanrıöğen Doç. Dr. Ramazan Baştürk, Yard. Doç. Dr. Meral Uras Başer  
Bolman ve Deal’ın Dört Çerçeve Kuramı: Müdürlerin Liderlik tarzları ve Örgüt Kültürü Ss, 191-202
Bolman and Deal’s Four Frame Theory: Manager’s Leadership Style and Organizational Culture
Doi Number :10.9779/PUJE682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai Koçyiğit  
Çocukların Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim Ss, 203-214
Preschool Education From Children’s Point Of View
Doi Number :10.9779/PUJE707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım ÇELİK Ekber TOMUL  
Öğretmen Eğitsel Değerler Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Ss, 215-227
A Scale On Teachers’ Pedagogical Values: A Reliability and Validity Analysis
Doi Number :10.9779/PUJE717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri