Menü

Hızlı Erişim & Quick access36 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Vesile Alkan  

Denizli  2014

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMetin Elkatmış Metin Elkatmış  
İlköğretim Programlarının Yurttaş Profili Ss, 01-13
Citizen Profile in Primary School Curriculum
Doi Number :10.9779/PUJE587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Duru  
Yapılandırmacı ve Geleneksel Öğrenme Ortamlarının Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançları Üzerine Etkisi Ss, 15-28
The Effect of Constructivist and Traditional Learning Environment on Student Teachers’ Educational Beliefs
Doi Number :10.9779/PUJE599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra BUKOVA GÜZEL Çağlar Naci Hıdıroğlu, Esra Bukova-Güzel  
Matematiksel Modellemede GeoGebra Kullanımı: Boy-Ayak Uzunluğu Problemi Ss, 29-44
Using GeoGebra in Mathematical Modeling: The Height-Foot Length Problem
Doi Number :10.9779/PUJE607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Sonay POLAT Safure Bulut  
An Experimental Study about Questioning Problem Solving Ss, 45-57
Sorgulayıcı Problem Çözme Üzerine Deneysel Bir Çalışma
Doi Number :10.9779/PUJE628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YAŞAR  
İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 59-75
Attitudes Toward Statistics Scale: Validity and Reliability Study
Doi Number :10.9779/PUJE640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SARIÇAM Doç.Dr. Ahmet AKIN  
Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması Ss, 77-86
The Turkish version of the Perceived School Experiences Scale: The study of validity and reliability
Doi Number :10.9779/PUJE646
Özet | Abstract | Tam Metin |

Işıl Tanrıseven Yard. Doç. Dr. Murtaza Aykaç, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı  
Üniversite Öğrencilerine Zamanı İyi Kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması Ss, 87-100
Having University Students Gain the Awareness of Using Time Effectively through Creative Drama
Doi Number :10.9779/PUJE650
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan BAŞ  
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 101-119
FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN HIGH SCHOOL STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY
Doi Number :10.9779/PUJE653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür BABAYİĞİT Arş. Gör. Özgür BABAYİĞİT, Doç. Dr. Emre ÜNAL  
İlk Okuma-Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemine İlişkin Alternatif Ses Sıralamasının Etkililiğinin İncelenmesi Ss, 121-135
Analysis of Effectiveness of Alternative Phonic Sequence on Phonic Based Sentence Method in First Literacy Education
Doi Number :10.9779/PUJE659
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semanur KODAN  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Öğrencilerin Kendi Mesleklerine İlişkin Algılarının Metafor Analizi İle İncelenmesi Ss, 137-150
The Examination of Perception of Guidance and Psychological University Student About Their Profession Via Metaphor
Doi Number :10.9779/PUJE669
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet Kara Serap KOBAL, Abdurrahman ŞAHİN  
Fen ve Teknoloji Dersinde Analojilere Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarıları ve Hatırda Tutma Düzeyi Üzerindeki Etkisi Ss, 151-162
The Effect of Analogies on Eighth Grade Student’s Achievement and Retentıon Level in Teachıng Science Course
Doi Number :10.9779/PUJE617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi KÜÇÜKER Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Çiğdem Çürük  
Okulöncesi Kaynaştırma Ortamlarında Yetersizliği Olan Çocukların Akran Kabulü Ss, 163-177
Peer Acceptance of Young Children with Disabilities in Inclusive Early Childhood Programs
Doi Number :10.9779/PUJE679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fuat TANHAN Gamze Mukba  
Spann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonuna İlişkin Psikometrik Bir Analiz Ss, 179-189
A Psychometric Analysis Pertinent To The Turkish Version of The Spann-Fischer Codependency Scale
Doi Number :10.9779/PUJE680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Meral Tanrıöğen Doç. Dr. Ramazan Baştürk, Yard. Doç. Dr. Meral Uras Başer  
Bolman ve Deal’ın Dört Çerçeve Kuramı: Müdürlerin Liderlik tarzları ve Örgüt Kültürü Ss, 191-202
Bolman and Deal’s Four Frame Theory: Manager’s Leadership Style and Organizational Culture
Doi Number :10.9779/PUJE682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezai Koçyiğit  
Çocukların Bakış Açısıyla Okul Öncesi Eğitim Ss, 203-214
Preschool Education From Children’s Point Of View
Doi Number :10.9779/PUJE707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım ÇELİK Ekber TOMUL  
Öğretmen Eğitsel Değerler Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Ss, 215-227
A Scale On Teachers’ Pedagogical Values: A Reliability and Validity Analysis
Doi Number :10.9779/PUJE717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri