Menü

Hızlı Erişim & Quick access34 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2013

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin ARTUN  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okur-Yazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Ss, 1-14
The Evaluation of The Factors Affecting The Levels of Environmental Literacy of Social Science Prospectıve Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Suat Bal, Nadire Karademir Mehmet Suat Bal, Nadire Karademir  
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi Ss, 15-32
Determining Social Science Teachers’ Self-Assessment Levels With Regard To Their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)
Doi Number :10.9779/PUJE468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İLHAN Behçet ORAL, İsmail KİNAY  
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 33-46
Analysis of the Relationship Between Geometrical and Algebraic Thinking Levels of Primary Education 8th Grade Students
Doi Number :10.9779/PUJE469
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke Çalışkan  
Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı Ve Tutuma Etkileri Ss, 47-61
Effects Of Constructivist Instruction On Achievement And Attitude In Science Methods Course
Doi Number :10.9779/PUJE494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk ŞİMŞEK Vesile ALKAN, Ali Rıza ERDEM  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 63-73
A QUALITATIVE STUDY ABOUT TEACHING PRACTISING
Doi Number :10.9779/PUJE624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selay ARKÜN KOCADERE S. Sadi SEFEROĞLU  
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşlenişi: Uygulama Örnekleri ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 75-89
Implementing the Community Services Course: Practice Examples and Evaluation of Students’ Perceptions
Doi Number :10.9779/PUJE504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Mehmetlioğlu Çiğdem Haser  
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Ss, 91-102
Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Preparedness for the Teaching Profession
Doi Number :10.9779/PUJE531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Özel Ahmet Sürücü, Kadir Bilen  
İlköğretim Öğrencilerinin Bitkilere Yönelik Tutumları Ss, 119-132
Primary School Students’ Attitudes toward Plants
Doi Number :10.9779/PUJE588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Aslan HİLAL KAZU, SERKAN ASLAN  
Serbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği) Ss, 133-145
Evaluation Of Free Activity Lesson Based On The Opinions Of Teachers Working In Multigrade Clasrooms (Sample Of Elazığ)
Doi Number :10.9779/PUJE517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer Çakmak Birol Bulut  
2004 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğretim Programı ve Tarih Bilinci Ss, 147-156
2004 7th Grade Social Studies Curriculum and Historical Consciousness
Doi Number :10.9779/PUJE589
Özet | Abstract | Tam Metin |

özgür AKTAŞ  
Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Romanlarda Turgut Reis İmajı Ss, 157-167
Turgut Reis Image in the Novels Related to Turkish Naval History
Doi Number :10.9779/PUJE602
Özet | Abstract | Tam Metin |

MİTHAT AYDIN Türkan Çelik  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 169-131
THE PROSPECTIVE TEACHER’ OPINIONS RELATING REFLECTIVE THINKING SKILLS
Doi Number :10.9779/PUJE611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Şahin Arslan  
ANA DİLİ İNGİLİZCE OLMAYAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNGİLİZCE CÜMLELERDE VURGULAMA YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 183-195
ENHANCING NON-NATIVE PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ COMPETENCY IN SENTENTIAL STRESS PATTERNS IN ENGLISH
Doi Number :10.9779/PUJE625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaya Yılmaz  
Postmodernist Tarih Yaklaşımı: Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları Ss, 197-209
The Postmodernist Approach to History: Implications of Postmodernism for History Education
Doi Number :10.9779/PUJE638
Özet | Abstract | Tam Metin |

KAAN BATI  
Fen Eğitiminde Bilimsel Yöntem Süreci Öğretimi Üzerine Bir İnceleme: Pozitivizmden Anarşist Bilgi Kuramına Ss, 211-226
An Overview on Teaching Process of Science in Science Education: From Positivism to Anarchist Epistemology
Doi Number :10.9779/PUJE590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün Yenice Asuman Seda SARACALOĞLU Barış ÖZDEN  
Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları İle Akademik Kontrol Odağı Arasındaki İlişki Ss, 227-250
An analysis of the relationship between the prospective science, social Sciences and classroom teachers’ self-efficacy perceptions and focus of academic control
Doi Number :10.9779/PUJE555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÖZGÜR  
BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 103-118
The Investigation of CEIT Department Pre-Service Teachers’ Learning Styles in Terms of Various Variables
Doi Number :10.9779/PUJE459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri