Menü

Hızlı Erişim & Quick access34 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2013

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHüseyin ARTUN  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okur-Yazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi Ss, 1-14
The Evaluation of The Factors Affecting The Levels of Environmental Literacy of Social Science Prospectıve Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Suat Bal, Nadire Karademir Mehmet Suat Bal, Nadire Karademir  
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi Ss, 15-32
Determining Social Science Teachers’ Self-Assessment Levels With Regard To Their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)
Doi Number :10.9779/PUJE468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa İLHAN Behçet ORAL, İsmail KİNAY  
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik ve Cebirsel Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 33-46
Analysis of the Relationship Between Geometrical and Algebraic Thinking Levels of Primary Education 8th Grade Students
Doi Number :10.9779/PUJE469
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlke Çalışkan  
Yapılandırmacı Öğretimin Fen Öğretimi Dersinde Başarı Ve Tutuma Etkileri Ss, 47-61
Effects Of Constructivist Instruction On Achievement And Attitude In Science Methods Course
Doi Number :10.9779/PUJE494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk ŞİMŞEK Vesile ALKAN, Ali Rıza ERDEM  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA Ss, 63-73
A QUALITATIVE STUDY ABOUT TEACHING PRACTISING
Doi Number :10.9779/PUJE624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selay ARKÜN KOCADERE S. Sadi SEFEROĞLU  
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşlenişi: Uygulama Örnekleri ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 75-89
Implementing the Community Services Course: Practice Examples and Evaluation of Students’ Perceptions
Doi Number :10.9779/PUJE504
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Mehmetlioğlu Çiğdem Haser  
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları Ss, 91-102
Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Preparedness for the Teaching Profession
Doi Number :10.9779/PUJE531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Özel Ahmet Sürücü, Kadir Bilen  
İlköğretim Öğrencilerinin Bitkilere Yönelik Tutumları Ss, 119-132
Primary School Students’ Attitudes toward Plants
Doi Number :10.9779/PUJE588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Aslan HİLAL KAZU, SERKAN ASLAN  
Serbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği) Ss, 133-145
Evaluation Of Free Activity Lesson Based On The Opinions Of Teachers Working In Multigrade Clasrooms (Sample Of Elazığ)
Doi Number :10.9779/PUJE517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer Çakmak Birol Bulut  
2004 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Öğretim Programı ve Tarih Bilinci Ss, 147-156
2004 7th Grade Social Studies Curriculum and Historical Consciousness
Doi Number :10.9779/PUJE589
Özet | Abstract | Tam Metin |

özgür AKTAŞ  
Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Romanlarda Turgut Reis İmajı Ss, 157-167
Turgut Reis Image in the Novels Related to Turkish Naval History
Doi Number :10.9779/PUJE602
Özet | Abstract | Tam Metin |

MİTHAT AYDIN Türkan Çelik  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 169-131
THE PROSPECTIVE TEACHER’ OPINIONS RELATING REFLECTIVE THINKING SKILLS
Doi Number :10.9779/PUJE611
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Şahin Arslan  
ANA DİLİ İNGİLİZCE OLMAYAN İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNGİLİZCE CÜMLELERDE VURGULAMA YETERLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 183-195
ENHANCING NON-NATIVE PROSPECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ COMPETENCY IN SENTENTIAL STRESS PATTERNS IN ENGLISH
Doi Number :10.9779/PUJE625
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaya Yılmaz  
Postmodernist Tarih Yaklaşımı: Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları Ss, 197-209
The Postmodernist Approach to History: Implications of Postmodernism for History Education
Doi Number :10.9779/PUJE638
Özet | Abstract | Tam Metin |

KAAN BATI  
Fen Eğitiminde Bilimsel Yöntem Süreci Öğretimi Üzerine Bir İnceleme: Pozitivizmden Anarşist Bilgi Kuramına Ss, 211-226
An Overview on Teaching Process of Science in Science Education: From Positivism to Anarchist Epistemology
Doi Number :10.9779/PUJE590
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün Yenice Asuman Seda SARACALOĞLU Barış ÖZDEN  
Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Özyeterlik Algıları İle Akademik Kontrol Odağı Arasındaki İlişki Ss, 227-250
An analysis of the relationship between the prospective science, social Sciences and classroom teachers’ self-efficacy perceptions and focus of academic control
Doi Number :10.9779/PUJE555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÖZGÜR  
BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 103-118
The Investigation of CEIT Department Pre-Service Teachers’ Learning Styles in Terms of Various Variables
Doi Number :10.9779/PUJE459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri