Menü

Hızlı Erişim & Quick access33 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2013

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEfe Akbulut  
Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması Ss, 1-10
The Study of Scale Developing Related to Targets' Effectuation Levels of Music Training Lesson in Education Faculty/ Pre-school Teaching Department curricula.
Doi Number :10.9779/PUJE447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Güner Renan SEZER, Oylum AKKUŞ İSPİR  
Sekizinci Sınıf Matematik Öğretmenlerinin TIMSS Hakkındaki Görüşleri Ss, 11-29
Turkish 8th Grade Mathematics Teachers’ Perspective on TIMSS
Doi Number :10.9779/PUJE455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman İNAN -  
TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE NETAMELİ BİR KONU: SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA MİLİTARİZM Ss, 31-38
A SINISTER ISSUE ON DEMOCRACY EDUCATION IN TURKEY: MILITARISM IN THE TEXTBOOKS OF SOCIAL SCIENCES
Doi Number :10.9779/PUJE561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Toprak A. Cem Koc  
Leonardo Projelerinin Teknik Alanlardaki Eğitime Katkısı Ss, 73-91
Contribution of Leonardo Projects to Education in Technical Fields
Doi Number :10.9779/PUJE577
Özet | Abstract | Tam Metin |

SENAR TEMEL  
Kimya Laboratuvarında Problem Çözme Uygulamaları Ss, 39-52
Problem Solving Applications in Chemistry Laboratory
Doi Number :10.9779/PUJE421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmühan Avcı Yasemin Koçak Usluel, Meltem Kurtoğlu, Nilüfer Uslu  
Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi Ss, 53-71
The Examination of the Variables Playing a Role on the Process of Adoption of Innovations by Descriptive Review Method
Doi Number :10.9779/PUJE429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydan Ordu Abdurrahman Tanrıöğen  
İlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler Ss, 93-106
The Relationships Between Organizational Structure and Organizational Health In Primary Schools
Doi Number :10.9779/PUJE470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun Doğan Dr. Ali Eryılmaz  
Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ss, 107-117
An Examination of the Relationships between Self-Esteem and Subjective Well-Being
Doi Number :10.9779/PUJE434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkay Nuri Tok  
Türkiye’de Eğitim Denetmenlerinin Profili Ss, 119-138
The Profile of Education Supervisors in Turkey
Doi Number :10.9779/PUJE583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Çermik  
Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı Ss, 139-153
A Scientist Created in the Picture that Pre-service Teachers have in their Minds
Doi Number :10.9779/PUJE612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bekdemir Vehbi Aytekin Sanalan*, Mehmet Bekdemir**, Muzaffer Okur***, Oben Kanbolat**** Fatih Baş*****, Meryem Özturan Sağırlı******  
Öğretmen Adayların Matematiğin Doğasına İlişkin Düşünceleri Ss, 155-168
Prospective Teachers' Views About The Nature Of Mathematics
Doi Number :10.9779/PUJE464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bilgi Mehmet Bilgi ve Prof.Dr. Musa ŞAHİN  
Aktifliğin Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Kullanımının Başarıya Etkisinin İncelenmesi Ss, 169-186
The Effect Of Computer Assisted Instruction On Students' Achievement In The Teaching Of The Subject Of Activity
Doi Number :10.9779/PUJE255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Karaçam  
4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri Ss, 187-201
The 4th and 5th Grade Teachers’ Opinions Related to Project and Performance Tasks at Science and Technology Course
Doi Number :10.9779/PUJE244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Duatepe Paksu  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları Ss, 203-218
Preservice Elementary Teachers’ Geometry Readiness, Thinking Levels, Self Efficacy and Attitudes towards Geometry
Doi Number :10.9779/PUJE585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Mİ? EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMELLERİ Mİ? Ss, 219
-
Doi Number :10.9779/PUJE605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri