Menü

Hızlı Erişim & Quick access31 . SayıEditörler
Süleyman İnan Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2012

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsra Lüle MERT  
Anadili Eğitimi - Öğretimi Sürecinde Çocuk Yazını Ürünlerinden Yararlanma ve Masal Türüne Yönelik Bazı Belirlemeler Ss, 1-12
Benefiting From Juvenile Literature Products During The Mother Tongue Education -Teaching and Some Definitions Regarding Tale Type

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM Mehmet Gökhan EROĞUL  
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları Ss, 13-26
According to Primary School Teachers' Opinions, Education Inspectors' Attitudes During the Lesson Inspection

Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet Kara Dilek Erduran Avcı, Dilek Karaca  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları Ss, 27-39
Misconceptions of Science Teacher Candidates About Work

Özet | Abstract | Tam Metin |

E.Nihal Ahioğlu-Lindberg  
Çocuk Yetiştirme Açısından Türkiye’de Çocukluğun Tarihi Ss, 41-52
Childhood History In Turkey In Terms Of Child-Rearing

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Taşkın Ekici Erhan Ekici, Fatma Taşkın Ekici, İzzet Kara  
Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 53-65
Validity and Reliability Study of ICT Self-Efficacy Perception Scale for Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hulusi Çokadar Şuayip Demirtel  
Doğrudan Yansıtıcı Etkinliklerle Öğretimin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi Ss, 67-79
Influence of a Reflective Explicit Activity-based Approach on Students’ Understandings of the Nature of Science and Science Attitudes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alattin Ural  
Fonksiyon Kavramı: Tanımsal Bilginin Kavramın Çoklu Temsillerine Transfer Edilebilmesi ve Bazı Kavram Yanılgıları Ss, 93-105
Concept of Function: Transferring the Definitional Knowledge to Multiple Representations and Some Misconceptions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgen KORKMAZ Rüştü YEŞİL, Özgen KORKMAZ  
Öğretmenler Odasında Gündem Ss, 107-122
Agenda in the School Staffroom

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit KÖSE Kadir Bilen  
Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Etkili Bir Strateji:Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) “Bitkilerde Büyüme ve Gelişme” Ss, 123-136
An Effective Concept Teaching Strategy: Prediction-Observation-Explanation (POE) "Growth and Development in Plant"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel AKSOY Kenan Yüksel, İbrahim H. Diken, Özcan Karaaslan  
Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Ss, 137-148
School Counselor Candidates’ Sense of Self-Efficacy Regarding Psychological Counseling in Special Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Elitok Kesici Adil Türkoğlu  
Ortaöğretim Kurumlarının Okul Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişimde Kullandıkları Örtük Davranışlar Ss, 149-162
Level of School Life Quality in Secondary Education İnstitutions and İmplicit Behaviours Exhibited by Teachers of Secondary Education in İntraclass Communication

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay Karamustafaoğlu  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları - 1 Dersi Kazanımlarının Kimya Deneyleri Açısından İncelenmesi Ss, 163-174
Examining the Science Laboratory Applications - 1 Skills of Classroom Teachers Depending on Chemistry Experiments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem AKIN ŞİŞMAN Doç.Dr. Ramazan BAŞTÜRK  
Keman Eğitiminde Temel Becerilerin Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi Ss, 175-187
The Evaluation of The Basic Skills in Violin Training by Many Facet Rasch Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

FERYAL BEYKAL ORHUN  
İlköğretim İkinci Kademede Görsel Sanatlar Dersinde Özgün Baskıresim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 189-201
Teachers Views Related to Printmaking Techniques in Visual Arts Lessons in Primary Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer KUNT  
Denizli Merkez İlköğretim Okullarındaki Okul Aile İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri* Ss, 203-218
Denizli Elementary School Administrators’ Opinions on the Problems Faced During School-Family Relations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARINDAKİ “ALAN ve ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ” NİN YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİ Ss, 219-223


Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut TÜRKDOĞAN, Erdinç DURU Turgut TÜRKDOĞAN, Erdinç DURU  
Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği’ nin (ÜÖTİÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 81-91
Developing University Students Basic Needs Scale (USBNS): Validity and Reliability Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri