Menü

Hızlı Erişim & Quick access31 . SayıEditörler
Süleyman İnan Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2012

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEsra Lüle MERT  
Anadili Eğitimi - Öğretimi Sürecinde Çocuk Yazını Ürünlerinden Yararlanma ve Masal Türüne Yönelik Bazı Belirlemeler Ss, 1-12
Benefiting From Juvenile Literature Products During The Mother Tongue Education -Teaching and Some Definitions Regarding Tale Type

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM Mehmet Gökhan EROĞUL  
Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları Ss, 13-26
According to Primary School Teachers' Opinions, Education Inspectors' Attitudes During the Lesson Inspection

Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet Kara Dilek Erduran Avcı, Dilek Karaca  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları Ss, 27-39
Misconceptions of Science Teacher Candidates About Work

Özet | Abstract | Tam Metin |

E.Nihal Ahioğlu-Lindberg  
Çocuk Yetiştirme Açısından Türkiye’de Çocukluğun Tarihi Ss, 41-52
Childhood History In Turkey In Terms Of Child-Rearing

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Taşkın Ekici Erhan Ekici, Fatma Taşkın Ekici, İzzet Kara  
Öğretmenlere Yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-yeterlik Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 53-65
Validity and Reliability Study of ICT Self-Efficacy Perception Scale for Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hulusi Çokadar Şuayip Demirtel  
Doğrudan Yansıtıcı Etkinliklerle Öğretimin Öğrencilerin Bilimin Doğası Anlayışlarına ve Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi Ss, 67-79
Influence of a Reflective Explicit Activity-based Approach on Students’ Understandings of the Nature of Science and Science Attitudes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alattin Ural  
Fonksiyon Kavramı: Tanımsal Bilginin Kavramın Çoklu Temsillerine Transfer Edilebilmesi ve Bazı Kavram Yanılgıları Ss, 93-105
Concept of Function: Transferring the Definitional Knowledge to Multiple Representations and Some Misconceptions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgen KORKMAZ Rüştü YEŞİL, Özgen KORKMAZ  
Öğretmenler Odasında Gündem Ss, 107-122
Agenda in the School Staffroom

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit KÖSE Kadir Bilen  
Yapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Etkili Bir Strateji:Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) “Bitkilerde Büyüme ve Gelişme” Ss, 123-136
An Effective Concept Teaching Strategy: Prediction-Observation-Explanation (POE) "Growth and Development in Plant"

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel AKSOY Kenan Yüksel, İbrahim H. Diken, Özcan Karaaslan  
Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberliğe İlişkin Öz-Yeterlik Algıları Ss, 137-148
School Counselor Candidates’ Sense of Self-Efficacy Regarding Psychological Counseling in Special Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Elitok Kesici Adil Türkoğlu  
Ortaöğretim Kurumlarının Okul Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişimde Kullandıkları Örtük Davranışlar Ss, 149-162
Level of School Life Quality in Secondary Education İnstitutions and İmplicit Behaviours Exhibited by Teachers of Secondary Education in İntraclass Communication

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay Karamustafaoğlu  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları - 1 Dersi Kazanımlarının Kimya Deneyleri Açısından İncelenmesi Ss, 163-174
Examining the Science Laboratory Applications - 1 Skills of Classroom Teachers Depending on Chemistry Experiments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem AKIN ŞİŞMAN Doç.Dr. Ramazan BAŞTÜRK  
Keman Eğitiminde Temel Becerilerin Rasch Ölçme Modeli ile Değerlendirilmesi Ss, 175-187
The Evaluation of The Basic Skills in Violin Training by Many Facet Rasch Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

FERYAL BEYKAL ORHUN  
İlköğretim İkinci Kademede Görsel Sanatlar Dersinde Özgün Baskıresim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 189-201
Teachers Views Related to Printmaking Techniques in Visual Arts Lessons in Primary Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer KUNT  
Denizli Merkez İlköğretim Okullarındaki Okul Aile İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri* Ss, 203-218
Denizli Elementary School Administrators’ Opinions on the Problems Faced During School-Family Relations

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARINDAKİ “ALAN ve ALAN EĞİTİMİ DERSLERİ” NİN YENİDEN DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİ Ss, 219-223


Özet | Abstract | Tam Metin |

Turgut TÜRKDOĞAN, Erdinç DURU Turgut TÜRKDOĞAN, Erdinç DURU  
Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği’ nin (ÜÖTİÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 81-91
Developing University Students Basic Needs Scale (USBNS): Validity and Reliability Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri