Menü

Hızlı Erişim & Quick access







29 . Sayı



Editörler
Süleyman İnan- Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2011

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden



Şükriye Karahan Gülden Uyanık Balat  
Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz-Yeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 1-14
The Analysis of Self-Efficacy Perception and Burnout Level of Special Education School Educators

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehnaz Ceylan Esra Ömeroğlu  
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Drama Eğitimi Hakkındaki Tutumlarını Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Ss, 15-26
Developing The Scale about Drama Education for Attitudes Evaluation of Pre-School Teacher Candidate

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Aydın -  
Coğrafya Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ss, 27-41
The Evaluation of Assignments Given in Geography Lessons According to Students’ Views

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ANILAN Berrin GENÇ, Derya GÖL DEDE  
Destekleyici Ek Metin Çalışmalarının Kırsal Kesim Öğrencilerinin Kelime Kazanım Düzeylerine Etkisi Ss, 43-57
Effects of Additional Supportive Text-Based Activities on Rural School Students’ Word Acquisition Levels

Özet | Abstract | Tam Metin |

canan koçak A. Seda Önen  
Öğretmenlik Mesleğinde İlk Adım…Eğitim Bilimlerine Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi Ss, 59-72
First Steps In Teaching Profession…Determining Students’ Attitudes Towards The Introduction To Education Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit KÖSE Fatma Kaya Kutret Gezer İzzet Kara  
Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması Ss, 73-88
Computer Assisted Conceptual Change Texts: An Example of Lesson Process

Özet | Abstract | Tam Metin |

BAYRAM BAŞ  
SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE KONUŞMA VE YAZMA BECERİLERİNE BİR BAKIŞ Ss, 109-117
A VIEW TO SPEAKING AND WRITING SKILLS AS PART OF THE RELATIONS BETWEEN ORAL AND WRITTEN CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yesim Alkaya Yener  
Müziğin Çocuklar ve Yaşlılar İçin Önemi Ss, 119-124
The Importance of Music for Children and The Elderly

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral URAS Fatma Çobanoğlu  
İlköğretim Denetmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Nedenleri Ss, 125-136
Elementary School Supervisors’ Burnout Levels and Its Reasons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Toptaş Sıtkı Çekirdekçi  
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik(4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri Ss, 137-149
The Views Of Elemantary School Teachers(4th And 5th Grade)About Prohibitive Factors İn Using Teaching Materials İn Mathematics Lessons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BALKIS Doç.Dr. Erdinç DURU, Yard.Doç.Dr. Mustafa BULUŞ, Yard.Doç.Dr. Sibel DURU  
Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi Ss, 151-165
The Prevalence of Burnout among Prospective Teachers, It’s Relation with Demographic Variables and Academic Achievement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğ EVREKLİ Didem İnel, Lütfullah Türkmen  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması Ss, 167-178
Researching of Pre-Service Elementary Teachers’ Problem Solving Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Tarhan  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005–2010) LİTERATÜRÜ Ss, 179-186


Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Özgüngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi Ss, 189


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
Öğretmen Yetiştirmede Fakülte-Okul İşbirliği: Teori ve Uygulamayı Bütünleştirmek Ss, 191-192


Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ALKAN  
Etkili Matematik Öğretiminin Gerçekleştirilmesindeki Engellerden Biri:Kaygı ve Nedenleri Ss, 89-107
One of the Barriers to Providing Effective Mathematics Teaching:Anxiety and its Causes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri