Menü

Hızlı Erişim & Quick access29 . SayıEditörler
Süleyman İnan- Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2011

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞükriye Karahan Gülden Uyanık Balat  
Özel Eğitim Okullarında Çalışan Eğitimcilerin Öz-Yeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 1-14
The Analysis of Self-Efficacy Perception and Burnout Level of Special Education School Educators

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehnaz Ceylan Esra Ömeroğlu  
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Drama Eğitimi Hakkındaki Tutumlarını Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Ss, 15-26
Developing The Scale about Drama Education for Attitudes Evaluation of Pre-School Teacher Candidate

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Aydın -  
Coğrafya Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ss, 27-41
The Evaluation of Assignments Given in Geography Lessons According to Students’ Views

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ANILAN Berrin GENÇ, Derya GÖL DEDE  
Destekleyici Ek Metin Çalışmalarının Kırsal Kesim Öğrencilerinin Kelime Kazanım Düzeylerine Etkisi Ss, 43-57
Effects of Additional Supportive Text-Based Activities on Rural School Students’ Word Acquisition Levels

Özet | Abstract | Tam Metin |

canan koçak A. Seda Önen  
Öğretmenlik Mesleğinde İlk Adım…Eğitim Bilimlerine Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi Ss, 59-72
First Steps In Teaching Profession…Determining Students’ Attitudes Towards The Introduction To Education Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit KÖSE Fatma Kaya Kutret Gezer İzzet Kara  
Bilgisayar Destekli Kavramsal Değişim Metinleri: Örnek Bir Ders Uygulaması Ss, 73-88
Computer Assisted Conceptual Change Texts: An Example of Lesson Process

Özet | Abstract | Tam Metin |

BAYRAM BAŞ  
SÖZLÜ VE YAZILI KÜLTÜR İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE KONUŞMA VE YAZMA BECERİLERİNE BİR BAKIŞ Ss, 109-117
A VIEW TO SPEAKING AND WRITING SKILLS AS PART OF THE RELATIONS BETWEEN ORAL AND WRITTEN CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yesim Alkaya Yener  
Müziğin Çocuklar ve Yaşlılar İçin Önemi Ss, 119-124
The Importance of Music for Children and The Elderly

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral URAS Fatma Çobanoğlu  
İlköğretim Denetmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Nedenleri Ss, 125-136
Elementary School Supervisors’ Burnout Levels and Its Reasons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli Toptaş Sıtkı Çekirdekçi  
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik(4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri Ss, 137-149
The Views Of Elemantary School Teachers(4th And 5th Grade)About Prohibitive Factors İn Using Teaching Materials İn Mathematics Lessons

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BALKIS Doç.Dr. Erdinç DURU, Yard.Doç.Dr. Mustafa BULUŞ, Yard.Doç.Dr. Sibel DURU  
Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi Ss, 151-165
The Prevalence of Burnout among Prospective Teachers, It’s Relation with Demographic Variables and Academic Achievement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğ EVREKLİ Didem İnel, Lütfullah Türkmen  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması Ss, 167-178
Researching of Pre-Service Elementary Teachers’ Problem Solving Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Tarhan  
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ TÜRKÇE ÇALIŞMALAR (2005–2010) LİTERATÜRÜ Ss, 179-186


Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Özgüngör  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Anne-Babalar İçin Ergen Ruh Sağlığı Rehberi Ss, 189


Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
Öğretmen Yetiştirmede Fakülte-Okul İşbirliği: Teori ve Uygulamayı Bütünleştirmek Ss, 191-192


Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ALKAN  
Etkili Matematik Öğretiminin Gerçekleştirilmesindeki Engellerden Biri:Kaygı ve Nedenleri Ss, 89-107
One of the Barriers to Providing Effective Mathematics Teaching:Anxiety and its Causes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri