Menü

Hızlı Erişim & Quick access28 . SayıEditörler
Süleyman İnan Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2010

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbrahim ÇANKAYA Zülfü Demirtaş  
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Üniversite İklimi ve Atalet Arasındaki İlişki Ss, 1-9
The Relationship Between University Climate And Inertia According To Preservice Teachers’ View

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Şahin Arslan Nurten Başağa  
Üniversitelerde Görevli İngilizce Eğitmenleri Arasında Yansıtıcı Öğretimin Yaygınlaştırılması Üzerine Bir Çalışma Ss, 11-26
A Study in the Dissemination of Reflective Practice Among English Language Instructors at Tertiary Level

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Töremen Tezcan Yasan  
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (Malatya İli Örneği) Ss, 27-39
Primary School Administrator's Transformational Leadership Features (Example on the City of Malatya)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Özkılınç Nezihoğlu Ali Sabancı  
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri Ss, 41-53
Views of School Managers about Primary School Students’ Misbehaviours and Their Strategies to Cope With

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra Erkan  
Deprem Yaşayan ve Yaşamayan Okul öncesi Çocukların Davranışsal/Duygusal Sorunlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Ss, 55-66
A Comparative Study on the Behavioral/Emotional Problems of preschool Children With and Without Experience of Earthquakes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Dilek Eren Ayla Gürdal  
Fizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına, Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi Ss, 67-79
The Effect of Teaching Physics with Fragmented Teaching Method on Students’ Academic Success, Recalling and Attitudes towards Groupwork

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena Gürşen Otacıoğlu  
Müzik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi II Uygulama Dersine İlişkin Tutumları Ss, 81-90
Attitudes of Music Teacher Candidates Towards School Experience II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna Çöğmen A. Seda Saracaloğlu  
Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları Ss, 91-99
Adaptation of Metacognitive Reading Strategies Questionnaıre to Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydan KURŞUNOĞLU Emin Bakay Abdurrahman Tanrıöğen  
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ss, 101-115
Organizational Commitment Levels of Elementary School Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çepni Tülay Şenel Çoruhlu  
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Kursundan Öğretime Yansımalar Ss, 117-128
Reflection of an In-Service Education Course Program Including Alternative Measurement and Assessment Techniques on Instruction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Karademir Özden Tezel  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 129-145
Investigation of Primary Teacher Candidates’ Learning Styles by Demographic Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Toplumsal Sorunlar ve Toplumsal Sorunların Performansına Etkisi Konusundaki Görüşleri Ss, 147-163
Opinions of Primary School Teachers on Social Problems and Their Effects on Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Şahin Taşkın Güney Hacıömeroğlu  
Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişimindeki Önemi Ss, 165-174
Importance of Pedagogy Courses on Preservice Teachers’ Professional Development

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray MAMUR  
Görsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Ss, 175-188
Measurement and Assessment in Visual Art Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ALKAN  
Matematikten Nefret Ediyorum! Ss, 189-199
I hate Mathematics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Çermik Birsen Doğan Abdurrahman Şahin  
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri Ss, 201-212
Prospective Elementary Classroom Teachers’ Motives for Selecting Teaching Profession

Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir Oğurlu Yavuz Yaman  
Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocuklar ve İletişim Ss, 213-223
Gifted/Talented Children and Communication

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ALKAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Essential Teaching Skills Ss, 224
Essential Teaching Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Şahin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Media Literacy in Schools: Practice, production and progression Ss, 225
Media Literacy in Schools: Practice, production and progression

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman İNAN  
Duvarsız Sınıflara Doğru mu?-Çevrimiçi › “Eklemli” Eğitim Üzerine- Ss, 227
Duvarsız Sınıflara Doğru mu?-Çevrimiçi › “Eklemli” Eğitim Üzerine-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri