Menü

Hızlı Erişim & Quick access27 . SayıEditörler
Süleyman İnan-Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2010

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLütfen Seçiniz  
Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SWOT Analizi1 Ss, 1-15
Strength Analysis (SWOT) of Governorship of National Education of Bismil Districts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları Ss, 17-29
Problems of Primary School Teachers Working in Villages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kubilay Yazıcı, Barış Kaya  
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Yazılı Materyallerinden Öğrenmelerini Etkileyen Bireysel Faktörler Ss, 31-40
The Individual Differences That Affect Students’ Learning From Written Materials Of Social Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Özenoğlu Kiremit İsa Gökler  
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması Ss, 41-54
Comparison of Preservice Science Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching Biology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan Ünüvar Nuray Senemoğlu  
Babaların 3-6 Yaş Grubu Çocuklarıyla Geçirdikleri Zamanın Niteliğini Geliştirme1 Ss, 55-66
Developing The Quality Of The Time Period Fathers Spare For Their Children At 3-6 Years Old

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Tok Müzeyyen Sevinç  
Düşünme Becerileri Eğitiminin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi Ss, 67-82
The Effects of Thinking Skills Education on The Critical Thinking and Problem Solving Skills of Preschool Teacher Candidates

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze Kalağan Cem Oktay Güzeller  
Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 83-97
The Organizational Cynicism Levels of the Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Arı, Hayati Çavuş, Nilgün Sağlık  
İlköğretim 6. Sınıflarda Geometrik Kavramların Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenimin Öğrenci Başarısına Etkisi Ss, 99-112
On the Effect of Activity Based Instruction of 6th Grade Geometrical Concepts On Student‘s Success

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Can Esin Şahin Pekmez  
Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi Ss, 113-123
The Effects Of The Nature Of Science Activities On The Development of Seventh Grade Students’ Science Process Skillss

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Özdemir  
Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi Ss, 125-138
The Effects of Nature-Based Environmental Education on Environmental Perception and Behavior of Primary School Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Kaya Mustafa Akıllı, Fatih Sezek  
Lise Öğrencilerinin HIV / AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 139-145
An Investigation of High School Students’ Knowledge about HIV/AIDS in Terms of Different Factors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Cezmi Savaş Zeynep Hamamcı  
Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin Internet Üzerinden Yürütülmesine İlişkin Veli, Öğrenci ve Psikolojik Danışmanların Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 147-158
The Study on the Opinions of Parents, Students and School Counselors Concerning the Use of Internet for Counseling and Guidance Services

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Balkıs Erdinç Duru  
Akademik Erteleme Eğilimi, Akademik Başarı İlişkisinde Genel ve Performans Benlik Saygısının Rolü Ss, 159-170
The Role of General and Performance Self Esteem In Relation Academic Procrastination and Academic Achievement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurhak Cem Dedebali  
Hızlı Okuma Tekniğinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi Ss, 171-183
The Effects Of Rapıd Readıng Technıque On The Eıghth Graders’Readıng Speed And Levels Of Readıng Comprehensıon

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel Fidan Elif Türnüklü  
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi1 Ss, 185-197
Examination of 5th Grade Students’ Levels of Geometric Thinking in Terms of Some Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem Çuhadar Mukadder Yücel  
Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları Ss, 199-210
Perceptions of Foreign Language Education Pre-Service Teachers on Educational Use of Information and Communication Technologies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Taş  
Öğretmenlerin İş Değerlerinin Örgütsel Adalet Algılarına Etkisi Ss, 211-222
Effects of Teachers’ Work Values on Organizational Justice Perceptions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk Yağcı  
AGSL Müzik Bölümleri Yetenek Sınavları ve Bu Sınavlara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ss, 223-231
AGSL Musical Department’s Ability Examinations and The Teachers’ Views On These Exams

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri