Menü

Hızlı Erişim & Quick access27 . SayıEditörler
Süleyman İnan-Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2010

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLütfen Seçiniz  
Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SWOT Analizi1 Ss, 1-15
Strength Analysis (SWOT) of Governorship of National Education of Bismil Districts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Lütfen Seçiniz  
Köyde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sorunları Ss, 17-29
Problems of Primary School Teachers Working in Villages

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kubilay Yazıcı, Barış Kaya  
Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Yazılı Materyallerinden Öğrenmelerini Etkileyen Bireysel Faktörler Ss, 31-40
The Individual Differences That Affect Students’ Learning From Written Materials Of Social Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Özenoğlu Kiremit İsa Gökler  
Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Biyoloji Öğretimi ile İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması Ss, 41-54
Comparison of Preservice Science Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching Biology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Perihan Ünüvar Nuray Senemoğlu  
Babaların 3-6 Yaş Grubu Çocuklarıyla Geçirdikleri Zamanın Niteliğini Geliştirme1 Ss, 55-66
Developing The Quality Of The Time Period Fathers Spare For Their Children At 3-6 Years Old

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Tok Müzeyyen Sevinç  
Düşünme Becerileri Eğitiminin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi Ss, 67-82
The Effects of Thinking Skills Education on The Critical Thinking and Problem Solving Skills of Preschool Teacher Candidates

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze Kalağan Cem Oktay Güzeller  
Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 83-97
The Organizational Cynicism Levels of the Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Arı, Hayati Çavuş, Nilgün Sağlık  
İlköğretim 6. Sınıflarda Geometrik Kavramların Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenimin Öğrenci Başarısına Etkisi Ss, 99-112
On the Effect of Activity Based Instruction of 6th Grade Geometrical Concepts On Student‘s Success

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Can Esin Şahin Pekmez  
Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi Ss, 113-123
The Effects Of The Nature Of Science Activities On The Development of Seventh Grade Students’ Science Process Skillss

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz Özdemir  
Doğa Deneyimine Dayalı Çevre Eğitiminin İlköğretim Öğrencilerinin Çevrelerine Yönelik Algı Ve Davranışlarına Etkisi Ss, 125-138
The Effects of Nature-Based Environmental Education on Environmental Perception and Behavior of Primary School Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan Kaya Mustafa Akıllı, Fatih Sezek  
Lise Öğrencilerinin HIV / AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 139-145
An Investigation of High School Students’ Knowledge about HIV/AIDS in Terms of Different Factors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Cezmi Savaş Zeynep Hamamcı  
Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin Internet Üzerinden Yürütülmesine İlişkin Veli, Öğrenci ve Psikolojik Danışmanların Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 147-158
The Study on the Opinions of Parents, Students and School Counselors Concerning the Use of Internet for Counseling and Guidance Services

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Balkıs Erdinç Duru  
Akademik Erteleme Eğilimi, Akademik Başarı İlişkisinde Genel ve Performans Benlik Saygısının Rolü Ss, 159-170
The Role of General and Performance Self Esteem In Relation Academic Procrastination and Academic Achievement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurhak Cem Dedebali  
Hızlı Okuma Tekniğinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi Ss, 171-183
The Effects Of Rapıd Readıng Technıque On The Eıghth Graders’Readıng Speed And Levels Of Readıng Comprehensıon

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yücel Fidan Elif Türnüklü  
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi1 Ss, 185-197
Examination of 5th Grade Students’ Levels of Geometric Thinking in Terms of Some Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem Çuhadar Mukadder Yücel  
Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları Ss, 199-210
Perceptions of Foreign Language Education Pre-Service Teachers on Educational Use of Information and Communication Technologies

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Taş  
Öğretmenlerin İş Değerlerinin Örgütsel Adalet Algılarına Etkisi Ss, 211-222
Effects of Teachers’ Work Values on Organizational Justice Perceptions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk Yağcı  
AGSL Müzik Bölümleri Yetenek Sınavları ve Bu Sınavlara Yönelik Öğretmen Görüşleri Ss, 223-231
AGSL Musical Department’s Ability Examinations and The Teachers’ Views On These Exams

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri