Menü

Hızlı Erişim & Quick access25 . SayıEditörler
Abdurrahman TANRIÖĞEN  Derya YAYLI

DENİZLİ  2009

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma Tezel Şahin F. Nilgün Cevher Kalburan  
Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor? Ss, 1-12
Parent Education Programs and Their Effectiveness: What Type of Programs are Implemented in the World?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev Önder Oya Abacı, Işık Kamaraj  
Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”:İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi Ss, 103-117
The Project of “Employing the museums for educational goals”: Example of Marmara

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürcü Erdamar Koç Yasemin Demircioğlu  
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri Ss, 118-129
Home Economics And Nutrition Education Department Teachers’ And Candidate Teachers’ Opinions of Teaching Profession

Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış Çetin -  
Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterliliklerine Etkisi1 Ss, 130-141
Effects of New Primary Education Curriculum (2005) Applications on the Self-Efficacy Levels of 4th and 5th Graders in Primary Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün TATAR Mustafa Kuru  
Açıklamalı Yöntemlere Karşı Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı: İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkileri1 Ss, 153-165
Inquiry- Based Learning Approach versus Descriptive Methods:Effects on Elementary Students’ Attitudes towards Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Yüksel -  
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Becerileriyle Aile İşlevleri ve Benlik Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 153-165
The Relationship Between Empathy, Self-Concept and Family Functioning among 5th Grade Elementary Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Şahin Birsen DOĞAN, Hülya ÇERMİK  
Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar Ss, 166-177
Major Issues Prospective Teachers Confront while Using a Search Engine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur Büyükgöze Kavas2, Aslı Bugay  
Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri1 Ss, 13-21
Perceptions of Prospective Teachers about Deficiencies of Pre-Service Teacher Education and Suggestions

Özet | Abstract | Tam Metin |

ZEYNEL KAPLAN -  
Öğretmen Adaylarının Derse Devamının Öğrenme Başarısına Etkisi Ss, 22-32
The Effects of Attendance on Teacher Candidates’ Learning

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Günay Balım Hale Sucuoğlu- Güliz Aydın  
Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ss, 33-41
Developing Attitude Scale towards Science and Technology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Susar Kırmızı Nevin Akkaya2  
Türkçe Öğretimi Programında Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 42-54
Opinions of Teachers about the Problems in the Implementation of New Turkish Teaching Program

Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Başbay Nuray Senemoğlu  
Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi Ss, 55-66
The Effect of Project Based Instruction on Academic Self-Concept and Attitudes Towards Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Diğdem Müge Siyez -  
Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Algıları ve Tepkileri Ss, 67-80
High School Teachers’ Perceptions of and Reactions towards the Unwanted Student Behaviors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Yaylı -  
Türkçe Öğretmeni Yetiştirmede Bir Fakülte-Okul İşbirliği Araştırması: Öğretmen Soruları Ss, 81-91
A Faculty-School Partnership Study in Turkish Teacher Education: Teacher Questions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Kumral -  
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları Ss, 92-102
Prospective Teachers’ Perceptions of Instructors’ Behaviors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

    Ocak 2018

    Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

     


    İstatistik (Mayıs 2014)

    Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


    12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
    Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
     
    Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

    Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

    Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


    ANDROİD UYGULAMASI

    Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri