Menü

Hızlı Erişim & Quick access23 . SayıEditörler
Yrd.Doç.Dr. Asım ÇİVİTCİ  Yrd.Doç.Dr. Kazım ÇELİK

DENİZLİ  2008

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzgür Taşkın2 Birgül Şahin  
“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1 Ss, 1-12
The Term “Environment” and Six Years Old Kindergarten Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Çobanoğlu -  
Değişim Mantığını Anlamak: Akış Ve Dönüşüm Olarak Örgüt Ss, 110-119
Understanding the Logic of Changing: The Organization as Succession and Transformation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat Bahadır Kert3 Mehmet Tekdal  
Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi Ss, 120-131
The Effects of Multimedia Based Courseware Prepared on the Basis of Design Principles from Literature on the Academic Achievement and Retention in High School Physics Instruction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Paker -  
Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar1 Ss, 132-139
Problems of Student Teachers Regarding The Feedback of University Supervisors and Mentors During Teaching Practice

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla ACUN KAPIKIRAN -  
Başarı Sorumluluğunun ve Başarı Kaygısının Psikopatolojik Belirtilerle İlişkisinin Belirlenmesi1 Ss, 140-149
The Relationship Between Achievement Responsibility and Achievement Anxiety in relation to Psychopathological Symptoms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Pala -  
Öğretmen Adaylarının Empati Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 13-23
A Research on the Levels of Empathy of Prospective Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Öngören Abdurrahman Şahin  
Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri Ss, 24-35
Effects of Multiple Intelligence Theory Based Instruction on Students’ Science Achievement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla KÖKSAL -  
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi Ss, 36-46
Assessment of Generic Competences of Teaching Profession by Teacher, School Director and Consultants from the Ministry of National Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Özgüngör Şahin Kapıkıran  
Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Motivasyon ve Başarı Düzeyleri Ss, 47-60
Fine Arts Education Students’ Motivation and Achievement Levels in Teacher Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten İflazoğlu Songül Tümkaya3  
Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 Ss, 61-73
An Investigation of the Relationship between Student Teachers’ Motivation Levels and Their Academic Achievement of Educational Drama

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Çetin -  
Kuramsal Liderlik Çözümlemelerinin Işığında, Okul Müdürlüğü Ve Eğitilebilir Durumsal Liderlik Özellikleri Ss, 74-84
From the Perspective of Leadership Theories, School Leadership and the Characteristics of Teachable Situational Leadership

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Gürbüz1 Osman Birgin2  
Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Ss, 85-94
The Comparison of Students’ Performance at Different Grades Regarding to Making Operation with Different Types of Representation of the Rational Numbers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Susar Kırmızı -  
Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Tutum ve Okuduğunu Anlama Stratejileri Üzerindeki Etkisi Ss, 95-109
The Effect of the Creative Drama Method on the Attitude and Reading Strategies in Turkish Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri