Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME
(x )

Yazar : Ayfer KOCABAŞ  Ebru SELÇİOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 19
Sayfa : 59-69
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersinin gerçekleşme ve gereklilik düzeyine ilişkin görüşlerinin saptanarak etkili bir müzik dersi için yeni öneriler geliştirmektir. Araştırma durum saptamaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini devlet okulu ve özel okullardan 185 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin cinsiyete göre dağılımında 89 kız, 96 erkek öğrenci yer almaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçekle elde edilmiştir. Ölçeğin gerçekleşmeye ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,72; gerekliliğe ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı ise 0,78 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin çözümlenmesi ile müzik dersinin yeterli düzeyde gerçekleşmediği, ancak öğrencilerin müzik dersinin gerekliliğine ilişkin olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik öğretimi, öğretim süreci, yöntemler, öğretmen eğitimi, ilköğretim.

Abstract
The purpose of this research was to develop new suggestions for effective music lesson by determining fourth and fifth grades students’ opinions in primary schools regarding realization and expectation level of music course. The research was descriptive and based on datum. Sample of this research composed with 185 students from state school and private school. There were 89 female 96 male students in the distribution according to the gender. Datum have been obtained with a scale which was developed by the researchers. The coefficient of Cronbach’s Alpha related with the realization level of this measure was found to be 0,72; the coefficient of Cronbach’s Alpha related with expectation level of this measure was found to be 0,78. In this research, it was founded that the music lesson was not realized to be sufficient, but the students have positive thought with the need of music lesson.

Keywords
Key words: Instruction of music, the process of instruction, methods, teacher education, primary edu

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri