Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISININ BELİRLENMESİNDE TAMAMLAYICI
(x )

Yazar : Sezin SEZER  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 18
Sayfa : 61-69
Doi Number :


Özet
Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler toplumları etkilemiş ve değişim kısa sürede kaçınılmaz hale gelmiştir. Günümüz toplumunun ihtiyacı olan insan profili de bu gelişmelere bağlı olarak farklılaşmıştır. Bu açıdan bakıldığında eğitimin amacı bilgi çağına uygun ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bireyler yetiştirmektir. Ülkemizde de eğitim-öğretim faaliyetlerinin bu amaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretim programları yeniden ele alınarak geliştirilmektedir. Yeni öğretim programları, öğrencinin öğrenme-öğretme ortamına aktif katılımı ile bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kullanabilen ve paylaşabilen bireylerin yetiştirilmesini esas almaktadır. Yeni öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme sürecine bakış da farklılaşmıştır. Bu yeni anlayışta öğrenci başarısının notla değerlendirilmesinin yanı sıra her öğrencinin bireysel özelliklerinin öğrenme-öğretme sürecindeki gelişiminin izlenerek öğrenci ve velilerinin bilgilendirilmesi ve öğrencilerin değerlendirme sürecine aktif katılımlarının sağlanması ön plana çıkmıştır. Böylece öğrencinin akademik başarısının belirlenmesinde portfolyo değerlendirme, performans değerlendirme, öz değerlendirme, akranını değerlendirme gibi yöntemler ile rubrik, proje, kavram haritaları, vb. tamamlayıcı değerlendirme araçlarının kullanılması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu makalede, performans kavramı kısaca açıklanarak, son yıllarda performansın ölçülmesinde kullanılan değerlendirme araçları arasında öne çıkan “RUBRİK” (Rubric) üzerinde durulacaktır. Rubrik, öğrencinin gerçekleştirmesi beklenen performans tanımlarının, farklı boyut ve düzeylere bölünerek bir ölçekte gösterilmesidir. Rubrikte yer alacak değerlendirme ölçütlerinin, uygun durumlarda öğrencilerin de katılımı ile belirlenerek, öğrenci çalışmaya başlamadan önce verilmesi yol gösterici olacaktır. Belirlenen bu ölçütlerin veli ve öğrenciyle paylaşılması ise öğrenciden beklenenlerin somut bir biçimde ortaya konmasını sağlayacaktır. Böylece, değerlendirme süreci ile ilgili, öğrenciden ne beklendiği ve öğrencinin hangi ölçütlerle değerlendirileceği hakkında öğrenci ve veliler ayrıntılı bilgi sahip olacaktır.

Anahtar Kelimeler
x

Abstract
The rapid growth in science and technology has affected societies and change has become inavitable in a short time. Human profile in our society has changed as a result of this growth. From this point of view, nowadays the aim of education is defined as training individuals who can meet the needs of the society and who are appropriate to the information era. In accordance with these developments, the Ministry of Education in our country started to deal with instructional programmes and improve them using a new approache. These new instructional programmes are based on training people by the way of active participation of the students in teaching-learning process. Thus, students will be able to reach the information they need, use it for their purposes and share it with interested parties. Furthermore measurement and evaluation system has been also changed according to the new programme. In this new approach students have an active role in the assessment process; individual differences are always considered and the parents are informed about the students’ progress in each stage. Therefore, using methods such as portfolio assessment, performance assessment, self-assessment, peer assessment and also assessment tools such as rubrics, projects, concept mapping have become compulsory. Within this framework in this article, the concept of performance will be explained briefly and rubric as a prominent assessment tool will be discussed thoroughly. Rubric is an assessment tool that lists the criteria for a piece of work, or "what counts", it also articulates gradations of quality for each criterion, from excellent to poor. In rubric the assessment standards are given to the students before starting their study so that they know on which basis their performance would be evaluated. Sharing of all these information with parents and students would help what is expected from student work in a concrete way. Thus, parents and students will be equipped with detailed information about expectations and assessment standarts.

Keywords
x

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri