Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜniversite Öğrencilerinde Zaman Perspektifi, Yaşam Doyumu ve Sosyal Karşılaştırma Yönelimi
(Time Perspective, Life Satisfaction and Social Comparison Orientation in University Students )

Yazar : Nazmiye Çivitci  Hülya Şahin BALTACI  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 43
Sayfa : 107-116
Doi Number : 10.9779/PUJE860


Özet
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinde zaman perspektifinin yaşam doyumu ve sosyal karşılaştırma yönelimindeki rolü incelenmiştir. Araştırma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve tesadüfî olarak seçilen 321’i kız ve 120’si erkek olmak üzere toplam 441 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verilerini toplamak amacıyla, Zaman Perspektifi Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve IOWA-Netherlands Sosyal Karşılaştırma Yönelimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada, zaman perspektifinin sosyal karşılaştırma yönelimi ve yaşam doyumunu yordama gücünü belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunu geçmiş-olumsuz boyut negatif yönde yordarken geçmiş-olumlu ve gelecek boyutu pozitif yönde yordamaktadır. Şimdi-hazcı ve şimdi-kaderci boyutlarının ise yaşam doyumunu yordayıcı bir rolünün olmadığı görülmektedir. Araştırmada diğer bir yordanan değişken olarak ele alınan sosyal karşılaştırma yönelimini geçmiş-olumsuz boyutun pozitif yönde yordadığı, geçmiş-olumlu, şimdi-kaderci, gelecek ve şimdi-hazcı boyutlarının ise anlamlı düzeyde yordamadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Zaman Perspektifi, Yaşam Doyumu, Sosyal Karşılaştırma Yönelimi

Abstract
The aim of this study was to examine the predictive power of time perspective for the life satisfaction and social comparison in university students. The participants (n= 441; 321 female and 120 male) are undergraduate students at a state university. The data of the study were collected through the Zimbardo Time Perspective Inventory, The Satisfaction with Life Scale and IOWA-Netherlands Social Comparison Orientation Measure. In order to determine the prediction power of the time perspective for the life satisfaction and social comparison, standard multiple regression analysis was used. According to the results of this study, past-positive and future predict life satisfaction positively; past-negative predicts life satisfaction negatively. In addition, past-negative predicts social comparison orientation negatively.

Keywords
Time Perspective, Life Satisfaction, Social Comparison Orientation

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri