Menü

Hızlı Erişim & Quick accessGörsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Modern Resme Öykünmelerinde Kolaj Tekniğinin Kullanımı: Eylem Araştırması
(Use of Collage Technique in Visual Art Teacher Candidates' Modern Painting Emotions: Action Research )

Yazar : Görkem Utku Alparslan  Ümran Bulut  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 43
Sayfa : 77-92
Doi Number : 10.9779/PUJE855


Özet
Araştırmanın amacı, resim eğitimi alan öğrencilerin modern resmi ifade etme becerilerini geliştirmede kolaj tekniğinin katkısını ortaya koymaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması biçiminde desenlenmiştir. Araştırma sekiz hafta süresince yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, öğrenci günlükleri ve öğrencilerin uygulama öncesi, uygulama sırası ve uygulama sonrası yaptıkları resimler, DPA (Dereceli Puanlama Anahtarı, rubric) ile ölçülerek toplanmış ve değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, kolaj tekniğiyle yaptıkları resimlerin DPA değerlendirmeleri sonucunda modern sanatı düşünsel ve biçimsel yönden yansıtma açısından gelişme kaydettiklerini gözlemlemeye ve günlüklerin, görüşme dökümlerinin ve program değerlendirme formlarının betimsel çözümlemesine dayalıdır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin çalışmalarında modern resme öykünme düzeylerinde artış gözlemlenmiş ve öğrenciler modern resmin biçimsel, düşünsel yapısına yönelik farkındalıklarının özgünlük, eleştirellik ve yaratıcılık çerçevesinde arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
kolaj tekniği, modern resim, asamblaj

Abstract
The aim of the research is to demonstrate the contribution of the collage technique to the development of modern formal expression skills of pupils receiving painting education. Research has been designed in the form of an action research from qualitative research methods. The study was conducted for eight weeks. The data of the study, the student journals and the pictures of the students before, during and after the application were collected and evaluated by rubric. The findings of the research are based on observing that modern paintings in terms of rubric evaluations of the pictures they made with the collage technique have developed in terms of reflection from the intellectual and formal direction and are based on the descriptive analysis of diaries, interview dossiers and program evaluation forms. As a result of the research, the increase of the level of modern painting emulation was observed in the students' studies and it was determined that the awareness of students about the formal, intellectual structure of modern painting increased in the frame of originality, criticism and creativity.

Keywords
collage technique, modern painting, assemblage

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri