Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOrtaokul Öğrencilerinin Etkin Yurttaşlık ve Hukuk Kuralları Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
(Investigation of Metaphorical Perceptions of Secondary School Students toward Concepts of Effective Citizenship and Legal Rules )

Yazar : MİTHAT AYDIN  Türkan Çelik  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 29-43
Doi Number : 10.9779/PUJE837


Özet
Bu araştırmanın amacı da ortaokul öğrencilerinin “etkin yurttaş” ve “hukuk kuralları” kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016--2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki bir ortaokulun 7. Sınıfında eğitim gören 129 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma verileri, “Etkin Yurttaş …… gibidir, çünkü ……” ve “Hukuk kuralları …… gibidir, çünkü ….” cümlelerini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanmasında içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrenciler “etkin yurttaşlık” kavramına yönelik 60 farklı metafor geliştirmiş olup, bunlar “değerli ve yaşam kaynağı, koruyucu ve mücadeleci, üretim ve çalışmanın kaynağı, yırtıcı ve güçlü, rehber ve yol gösteren şeklinde beş farklı kategoride adlandırılmıştır. Aynı şekilde “hukuk kuralları” kavramına yönelik de 62 farklı metafor çıkmış olup, bunlar da “koruyucu, yol gösteren, olağanüstü güç kaynağı ve kahraman, hayat veren, adalet ve dengenin kaynağı” şeklinde farklı beş kategoriye ayrılmıştır. Etkin yurttaşlık kavramına yönelik öğrencilerden en çok sırasıyla “Karınca, arı, inek, aslan, tavuk ve kartal” metaforları geliştirilirken; hukuk kuralları kavramına yönelik ise, “baba, anne, Kur’an-ı Kerim, ağaç, öğretmen, terazi, yara bandı” şeklinde metaforlar ön plana çıkmıştır. Etkin yurttaşlık kavramına ilişkin metaforların “üretim ve çalışmanın kaynağı” kategorisinde, hukuk kuralları kavramının ise, “koruyucu” kategorisinde daha fazla yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla ortaokul öğrencileri etkin yurttaşı ülkesi için üreten çalışan faydalı olan bir birey olarak görürken, hukuk kurallarını ise, insanların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için koruyucu bir rolde gördükleri şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Metafor, hukuk kuralları, etkin yurttaşlık, demokrasi, ortaokul öğrencileri

Abstract
The aim of this research is to reveal the perceptions of middle school students about the concepts of “effective citizenship” and “rules of law” through metaphors. The study group consists of 129 seventh grade students who are studying in a secondary school in Istanbul during the 2016-2017 academic years. The descriptive survey model was used in the study. The research data were gathered through a form that asked to complete the sentences: “Effective citizenship is like.......; because....” and “Rules of law are like.......; because.....”. The content analysis technique was used for analyzing and interpreting the data. According to the results of the research; Students developed 60 different metaphors for the concept of “effective citizenship” and they are named in five different categories as: “valuable and the source of life, protector and challenger, production and source of study, predatory and powerful, guide and guiding”. Similarly, 62 different metaphors have been developed by students for the concept of “rules of law” and they are divided into five different categories as “protective, guiding, extraordinary power source and hero, life giving, justice and equilibrium.” While the students developed metaphors such as “Ant, bee, cow, lion, poultry and eagle” for the concept of effective citizenship, they developed metaphors such as; “father, mother, Quran, tree, teacher, scales, wound band” for the concept of legal rules. It has been seen that the metaphors related to the concept of effective citizenship are included in the “source of production and work” category, and the concept of the rules of law takes more place in the “protective” category. As a result, secondary school students saw an effective citizen as a procreator, active and beneficial individual for own country, while they saw the legal rules as a protective role for people to continue their lives in a peaceful and healthy environment.

Keywords
Metaphors, legal rules, effective citizenship, middle school students

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri