Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmenlerinin Düşünme Becerisi Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation Of The Teachers’ Self-Efficacy Perceptions For The Thinking Skills Education In Terms Of Several Variables )

Yazar : Serkan Aslan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 41
Sayfa : 61-73
Doi Number : 10.9779/PUJE795


Özet
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından betimlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 95 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler formu ile düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algıları ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ile çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algıları ölçeğinin geneline, akademik yetkinlik ve uygulama alt boyutlarına kısmen katılıyorum düzeyinde, tasarlama alt boyutuna katılıyorum düzeyinde görüş belirttikleri görülmüştür. Öğretmenlerin cinsiyetleri, kıdem yılları ve eğitim durumları ile düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algıları ölçeğinin akademik yetkinlik, uygulama ve tasarlama alt boyutları arasında anlamlı farklılık tespit edilmezken; düşünme eğitimi ile ilgili ders alma durumları ile düşünme becerisi öğretimine yönelik özyeterlik algıları ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı farklılık elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Düşünme, düşünme becerisi öğretimi, özyeterlik

Abstract
The purpose of this research is to describe the classroom teachers’ self-efficacy perceptions for the thinking skills education on the basis of a set of variables. Descriptive scanning model was used in the research. Working group of the research consisted of 95 classroom teachers. The appropriate sampling method was used in determining the working group. Personal information form and the scale of self-efficacy perceptions for the thinking skills education were used as the data collection tools. Descriptive statistics and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used in the analysis of the data. It was observed as a result of the research that the classroom teachers partly agreed on the subscales of teachers’ self-efficacy perceptions for the thinking skills education, academic competence and practice and they agreed on the design. While there were not any meaningful differences among the teachers relating to the teachers’ self-efficacy perceptions for the thinking skills education and teachers’ gender, seniority and educational status, there were meaningful differences relating to the subscales of the self-efficacy perceptions for the thinking skills education and training of the teachers.

Keywords
Thinking, thinking skills education, self-efficacy

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri