Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi
(Scaling The Features Considered To Have Affected The Academic Success Of Teacher Candidates On The Basis Of Rank-Order Judgement Scaling Technique )

Yazar : Metin YAŞAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 40
Sayfa : 274-288
Doi Number : 10.9779/PUJE766


Özet
Bu çalışmada, Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının akademik başarısını etkileyen özelliklerin sıralama yargılarına dayalı ölçeklendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının cinsiyetleri, öğrenim gördükleri öğretim türü ve sınıf düzeyleri dikkate alındığında akademik etkileyen faktörlerin sıralama yargılarına dayalı önem sırası belirlenmiştir. Çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 584 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının akademik başarısını etkileyen en önemli özellik olarak motivasyon düzeyi olduğu görülmektedir. Onların akademik başarılarını etkileyen önem düzeyi en düşük özellik ise öğrenim gördükleri bölümü değersiz görmeleridir. Cinsiyet değişkenine göre hem erkekler de hem de kızlarda en önemli faktör motivasyon düzeyi iken en az öneme sahip faktör ise öğrenim görmekte oldukları bölümü değersiz görmeleridir. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri öğretim türü dikkate alındığında normal öğretim türündeki öğretmen adaylarına göre, akademik başarılarını etkileyen en önemli özellik motivasyon düzeyi olduğu görülürken buna karşılık İkinci öğretimde öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik başarılarını etkileyen özelliğin ise iş bulma kaygısı olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Sözcükler: ölçekleme, başarı, öğrenci, sıralama yargıları tekniği ile ölçekleme

Abstract
In this study, it is aimed that the features affecting the academic success of teacher candidates who have been attending the Faculty of Education be scaled on the basis of rank-order judgement scaling technique. Separately, considering the genders, the types of education and the class levels of the teacher candidates, the order of importance of the factors affecting the academic success on the basis of rank-order judgements has also been specified. The study group comprised 584 teacher candidates who had been attending Pamukkale University, The Faculty of Education between 2013-2014. The most important feature that seems to have affected the academic success of the teacher candidates is the motivation level. On the other hand, the feature with the level of least significance that seems to have affected their success is the fact that these candidates underestimate the faculty they have been studying at. Whereas the most significant factor in both males and females is the motivation level according to the gender variable, the least significant factor is the underestimation of the faculty by the teacher candidates studying there. When the type of education studied by the teacher candidates are taken into consideration, the most significant feature affecting the academic success, according to the teacher candidates of normal type of education, is the motivation level, whereas the teacher candidates of the secondary type of education seem to consider their academic success to be affected by the feature of employment concern.

Keywords
Key Words: Scaling, achivement, student, rank-order judgement scaling technique

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri