Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeyleri
(The Perceived Organizational Support Level of Primary School Teachers )

Yazar : Deniz DERİNBAY GÜLMEZ  Fatma Çobanoğlu, Deniz Derinbay  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 40
Sayfa : 176-190
Doi Number : 10.9779/PUJE751


Özet
Eğitim örgütleri olan okullarda görev yapan öğretmenlerin okula yaptıkları katkılarının fark edilmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, yaratıcı olması etkililik ve verimlilik için önemli görülmektedir. Bu anlamda, öğretmenlerin kendilerini değerli, güvende hissetmesi, arkalarında onları destekleyen bir örgütün olduğunu bilmeleri olarak ifade edilen örgütsel destek kavramına olan ilgi de her geçen gün artmaktadır. Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini küme örnekleme yöntemiyle seçilen 17 ilköğretim okulu ve bu okullarda görev yapan 494 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, Kruskal Wallis analizi ve Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler örgütsel desteği en yüksek düzeyde öğretimsel destek boyutunda, en düşük düzeyde ise yönetsel destek boyutunda algılamaktadır. Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek cinsiyet, branş, eğitim durumu ve mesleki başarıdan dolayı alınan ödül değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamakta; yaş değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre destek algıları adalet boyutunda anlamlı bir farklılık gösterirken, öğretimsel destek ve yönetsel destek boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Destek, Öğretimsel Destek, Yönetsel Destek, Adalet, İlköğretim Okulu

Abstract
It is considered important for effectiveness and efficiency that teachers who work in schools as educational organizations are aware of their contributions to the school, to meet their needs and expectations and being creative. Organizational support is a perceptual concept that is expressed as teachers who feel safe and valuable, to be aware that an organization behind them. In this study, the primary school teachers’ perceived organizational support levels have been examined. The sample of the study consists of 494 teachers working in 17 primary schools which were chosen from these districts by cluster sampling method. Perceived Organizational Support Scale developed by the researcher and Personal Information Form has been used to collect data. Kruskal Wallis analysis and Mann-Whitney U test were used to analyze data. According to the results of the study, teachers in primary schools perceive the highest level of organizational support in instructional support dimension, the lowest level of organizational support in administrative support dimension. The perceived organizational support of teachers is not differentiated in accordance with gender, branch, education status and received the award for its achievements in vocational. The perceived organizational support of teachers is differentiated in according to age. While the justice which is the subscale of organizational support is differentiated according to vocational experience, instructional and administrative support is not differentiated in according to vocational experience.

Keywords
Organizational Support, Instructional Support, Administrative Support, Justice, Primary School

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri