Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Isı Ve Sıcaklık” Konusunda Akademik Başarılarına Etkisi
(Effect of Laboratory Activities Based on “Predict-Observe-Explain (POE)” method on Pre-Service Science Teachers’ Academic Achievement on “Heat and Temperature” Subject )

Yazar : Hakan Şevki Ayvacı  Ayşe Durmuş  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 101-118
Doi Number : 10.9779/PUJE742


Özet
Bu çalışmanın amacı, Genel Fizik III Laboratuvarı dersi kapsamında yürütülen Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının “Isı ve Sıcaklık” konusunda akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem (Quasi Experimental) kullanılmıştır. Çalışma 2013-2014 eğitim öğretim yılı güz döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesinde Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmeliği Lisans Programında 2. Sınıfta öğrenim gören ve Genel Fizik Laboratuvar III dersini alan toplam 104 öğrenciyle yürütülmüştür. 54 öğrenci materyal geliştirme sürecinde pilot uygulama grubunda yer almıştır. Çalışmanın asıl uygulama grubunu uygulamalarda devamlılık gösteren 44 öğrenci (22 deney, 22 kontrol) oluşturmaktadır. Deney grubunda TGA yöntemine dayalı laboratuvar uygulamaları, kontrol grubunda ise İspat yöntemine dayalı laboratuvar uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında veri toplama aracı olarak kullanılan iki aşamalı “Isı ve Sıcaklık Konusu Başarı Testi”, TGA yöntemine ve İspat yöntemine göre öğrenci materyalleri araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan materyallerin pilot uygulamaları 6 hafta, asıl uygulamaları 6 hafta sürmüştür. Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konusu Başarı Testi’ne verdikleri cevaplar, anlama düzeylerine göre kategorilendirilmiş ve her bir kategori puanlandırılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının Isı ve Sıcaklık Konusu Başarı Testi’nin kategorilere göre analizinden aldıkları puanlar Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann-Whitney U testleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda TGA yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının “Isı ve Sıcaklık” konusunu anlamalarına etkisinin İspat yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarına göre daha olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada farklı fen bilgisi konularında da TGA yöntemine dayalı materyaller hazırlanıp etkililiklerinin araştırılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
TGA Yöntemi, Genel Fizik III laboratuvarı, Isı ve Sıcaklık, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları.

Abstract
The aim of this study is to investigate the effect of laboratory activities based on “Predict-Observe-Explain (POE)” method on pre-service science teachers’ academic achievement on “Heat and Temperature” subject in Introductory Physics Laboratory III. In the study, the quasi-experimental design with pre-test and post-test control group was used. A total of 104 second year pre-service science teachers who were studying in the Department of Primary Science Education at Karadeniz Technical University and attended Introductory Physics Laboratory III course which was held in the autumn term in 2013-2014 academic year was participated in the study. In the process of developing the materials, 54 pre-service science teachers were involved in pilot activities. 44 pre-service science teachers (Experimental group N= 22, Control group N= 22) was participated in the main activities who attended courses continuously. Laboratory instruction based on “Predict-Observation-Explain” (POE) method was applied in experimental group and Verification laboratory method was applied in control group over a period of 12 week (Pilot activities 6 Weeks, Main activities 6 weeks). In the study, a two-stage "Heat and Temperature Achievement Test", 9 activities for students which were based on POE, 9 activities for students which were based on Verification laboratory method have been prepared by the researcher. Heat and Temperature Achievement Test was used as data collection tools. "Heat and Temperature Achievement Test" was applied to experimental and control groups as pre-test, post-test and the retention test. Pre-service teachers’ answers to Heat and Temperature Achievement Test were classified according to the understanding categories, and each category was scored. The scores experimental and control groups received by analyzing the answers to Heat and Temperature Achievement Test according to the understanding categories, were compared Wilcoxon Signed Rank Test and Mann-Whitney U Test. In conclusion, it was determined that laboratory activities based on POE method was more effective on pre-service science teachers’ understandings of “Heat and Temperature” subject than activities based on Verification method. In the study, it was proposed to investigate effectiveness of teaching materials based on POE method on other science subjects.

Keywords
POE Method, Introductory Physics Laboratory III, Heat and Temperature, Pre-service Science Teachers.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri