Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi*
(Development of Teachers’ Attitude Scale In Relation to Measurement and Assessment )

Yazar : Gökhan ARASTAMAN  Kamil Yıldırım, Elif Daşcı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 38
Sayfa : 219-228
Doi Number : 10.9779/PUJE728


Özet
Bu çalışmanın amacı, ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarını belirleyen bir ölçek geliştirerek, geçerlik ve güvenirliğini saptamaktır. 36 maddeden oluşan ölçek Aksaray il merkezindeki ilkokul ve ortaokullardan basit seçkisiz yöntemle belirlenen 166 branş öğretmenine uygulanmış, deneme uygulamasından elde edilen verilerle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılarak, yapı geçerliği istatistiki olarak test edilmiştir. Ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek için öncelikle “Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı” ve “Barlett Sphericity Testi” yapılmış ve ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu görülmüştür. Deneme uygulamasına ait analiz sonuçları dikkate alınarak 15 madde ölçekten çıkarılmış, kalan 21 madde ile ana uygulamaya geçilmiştir. Aksaray İli merkez ilkokul ve ortaokullarda görev yapan ve pilot uygulamaya katılmamış, tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 301 branş öğretmeni ana uygulamaya katılmıştır. AFA ile elde edilen bulgular incelendiğinde, kalan 21 maddenin toplam varyansın % 67’sini açıkladığı ve maddelerin 4 faktör altında toplandığı görülmüştür. Ölçeğin faktör yükleri .82 ile .52, madde toplam korelasyonları ise .73 ile .44 arasında sıralanmaktadır. Faktör analizi sonucunda elde edilen veriler, ölçeğin geçerliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirliğini tespit etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış; ölçeğin tamamı için iç tutarlılık katsayısı .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerlilik kanıtlarını artırmak amacıyla yapılan birinci ve ikinci düzey DFA sonucunda, ölçeğin iyi uyum değerleri ortaya koyduğu ve bir model olarak doğrulandığı tespit edilmiştir. (RMSEA=.06, NFI=.98, CFI=.99, GFI=.82, AGFI= .77). Yapılan analizler, geliştirilen Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutumu Ölçeğinin yüksek derecede geçerli

Anahtar Kelimeler
Ölçme ve değerlendirme, tutum, ölçek geliştirme.

Abstract
The aim of this study was to develop “Attitude toward Measurement and Assessment Scale” for primary and secondary school teachers. The scale consists of 36 items were conducted to randomly selected 166 subject teachers employed in the primary and secondary schools of Aksaray province. After obtaining pilot study data, exploratory factor analysis were performed and construct validity was tested accordingly. Sampling adequacy of the data for factor analysis was tested with the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) coefficient and Bartlett test of sphericity and it indicated that data group is coherent with factor analysis. By considering the pilot study result, 15 items were removed from the scale and study was applied with the remaining 21 items. A total of 301 primary and secondary subject teachers drawn via stratified sampling method and who were not involved in the pilot study were surveyed. Results of exploratory factor analysis showed that the 21 items loaded on four factors. The total variance explained was 67 % and the factor loadings ranged between .52 to .82 and corrected item-total correlations ranged from .44 to .73. The internal consistency reliability coefficient (Cronbach’s Alpha) was found as .94. On the other hand the confirmatory model for the scale indicated close model fit (RMSEA=.06, NFI=.98, CFI=.99, GFI=.82, AGFI= .77). These results revealed that the scale provide reliable and valid evidences and suggest it may be useful in research applications related with attitude.

Keywords
measurement and assessment, attitude, scale development

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri