Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTürkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi
(The Supervision Evaluation According to Opinions of the Turkish Teachers Abstract )

Yazar : DERYA ÇİNTAŞ YILDIZ  MUSTAFA YAVUZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 38
Sayfa : 191-206
Doi Number : 10.9779/PUJE708


Özet
İnsanların iş ve sosyal hayattaki başarılarının dili etkili kullanmalarına bağlı olmasından hareketle nitelikli Türkçe öğretmenlerinin dili etkili kullanan öğrenciler yetiştireceği söylenebilir. Bu bakımdan Türkçe öğretmenlerinin ve yapılan öğretimin geliştirilmesi amacı taşıyan denetimler etkili bir eğitim sürecinin yaşanması için önem taşımaktadır. Bu çalışmayla Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre denetim değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Konya’nın merkez ilçelerinde görev yapan 20 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yardımıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi tekniğiyle analiz edilerek kodlanmış ve bu kodlardan hareketle temalar oluşturulmuştur. Sonuçlara göre Türkçe öğretmenleri; denetimlerin açık arar tarzda evrak incelemesi şeklinde geçtiğini, denetimin yılda bir ya da iki kez ve sadece bir ders dinlenerek yapılmasını yeterli görmediklerini, denetimlerde, öğrenci başarılarının yanı sıra öğrenci, veli, idareci ve diğer öğretmenlerin değerlendirmelerinin de dikkate alınması gereğini ve öğretmenlerde aranması gereken özelliklerin başında öğrenmeye açık olma, iletişim becerisi ve öğrencilerinin başarısı olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Denetim, Türkçe Öğretmenleri, İl Eğitim Denetmenleri.

Abstract
Based on the fact that the success of human beings in their professions and social lives depends on how they use the language effectively, it is likely to say that qualified Turkish teachers would train students using the language in an effective manner. In this respect, supervisions having the purpose of developing Turkish teachers and education being provided become significant for an effective education process. Based on the opinions of Turkish teachers, supervisions are evaluated in this study. The study group of the research consists of 20 Turkish teachers working in the central districts of Konya in 2012-2013 academic year. The data were collected by means of semi-structured interview method in the research. The collected data were coded by analyzing them through the content analysis method and themes were formed based on these codes. According to the results, Turkish teachers have reported that; supervisions are done in a way of document examination looking for something lacks, they do not think that supervisions which are carried out by attending just a single class once or twice a year are not adequate, it is necessary to consider the assessments of students, parents, administrators and other teachers in addition to the success of students, and the most important features that teachers must have include being open to learning, communication skills and the success of their students.

Keywords
Supervision, Turkish Teachers, Provincial Education Supervisors

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri