Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBolman ve Deal’ın Dört Çerçeve Kuramı: Müdürlerin Liderlik tarzları ve Örgüt Kültürü
(Bolman and Deal’s Four Frame Theory: Manager’s Leadership Style and Organizational Culture )

Yazar : Zeynep Meral Tanrıöğen  Doç. Dr. Ramazan Baştürk, Yard. Doç. Dr. Meral Uras Başer  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 191-202
Doi Number : 10.9779/PUJE682


Özet
Bu çalışmanın amacı dört liderlik çerçevesi ile örgüt kültürü arasındaki ilişkileri incelemektir. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan ve oranlı küme örneklemi yoluyla seçilen 618 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Bolman ve Deal (1991) tarafından geliştirilen “Leadership Orientation Questionaire (LOQ)” ve Terzi (2005) tarafından geliştirilen “Örgüt Kültürü Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma ve Sperman’s rho korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, LOQ (Leadership Orientation Questionaire)’ nun boyutları ile örgüt kültürü arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yapısal Liderlik, İnsan Kaynaklı Liderlik, Politik Liderlik, Sembolik Liderlik, Örgüt Kültürü.

Abstract
The purpose of this research is to investigate the relationship between four leadership frames and organizational culture. The sample of this research which used survey model and quantitative techniques composed of 618 teachers working for central Denizli primary schools and these subjects were selected by proportional cluster sampling. The data of this research was collected by administaring two instruments: “Leadership Orientation Questionnaire (LOQ)” developed by Bolman and Deal (1991) and “Organizational Culture Questionnaire” developed by Terzi (2005). The data collected was analized by employing several statistical techniques including mean, Sperman’s rho correlation tests and standart deviation. After analyzing the data collected, the following findings have been reached: A statistically significant relation has been found between the dimensions of LOQ (Leadership Orientation Questionnaire) and organizational culture.

Keywords
Structural Leadership, Human Resource Leadership, Political Leadership, Symbolic Leadership, Organiz

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri