Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSpann-Fischer İlişki Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Versiyonuna İlişkin Psikometrik Bir Analiz
(A Psychometric Analysis Pertinent To The Turkish Version of The Spann-Fischer Codependency Scale )

Yazar : Fuat TANHAN  Gamze Mukba  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 179-189
Doi Number : 10.9779/PUJE680


Özet
Özet Kişilerarası ilişkilere bakıldığında, bireyin sahip olduğu bir takım kişilik özellikleri ve davranış örüntüleri nedeniyle karşısındakine bağımlı ilişkiler geliştirdiği gözlenebilmektedir. Bu durum, “ilişki bağımlılığı” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bireylerin ilişkilerdeki bağımlılık düzeylerini ölçmek amacıyla çeşitli ölçme araçları geliştirilmiştir. SFİBÖ, dışarıya aşırı odaklanma/aşırı bakıcılık, duygularını ifade etmede zorluk ve diğerleriyle olan ilişkilerde bir amaca odaklanma gibi ilişki bağımlılığı özelliklerini ölçmeyi sağlayan ve kişilerarası ilişki bağımlılığını ölçen psikometrik araçlar içinde en önemli ölçeklerden biridir. Bu çalışmada, SFİBÖ’nün Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, SFİBÖ, kişisel bilgi formu, ölçüt geçerliliğinin yapılabilmesi amacıyla Genel Sağlık Anketi-12 ve Rossenberg Benlik Saygısı Ölçeği katılımcılara uygulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığına, Cronbach alfa katsayısı hesaplanarak bakılmıştır. Ölçeğin, genel faktör yük değerlerine bakılmış olup ölçeğin toplam varyans yüzdesi, % 48.698 olarak elde edilmiştir. Ölçme aracının, Pearson korelasyon analizleriyle ölçüt geçerliliğinin sağlandığı ve iç tutarlılık katsayısının güvenilir bir değer olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. SFİBÖ, Türk katılımcıların yer aldığı araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıdır. Anahtar Sözcükler: İlişki bağımlılığı, ilişki bağımlılığı ölçeği, psikometri.

Anahtar Kelimeler
İlişki bağımlılığı, ilişki bağımlılığı ölçeği, psikometri

Abstract
Abstract Looking at interpersonal relationships, owned by an individual due to a number of personality traits and behavior patterns developed dependent relationships can be observed. This concept reveals “codependency”. In order to measure the levels of codependency of individuals, various measurement tools have been developed. The SFCDS includes the acts as excessive focus on the outside / extreme babysitter; find it difficult to express feelings and relationships with others to focus on a goal that measures to assess the codependency traits, is one of the most important psychometric instruments. In this study, we aimed to assess psychometric properties of the Turkish version of the SFCDS. According to the goal of this study, a dispositional form of the Spann-Fischer Codependency Scale and in order to search the validity criteria of the study, “General Health Questionnaire-12” and “Rosenberg Self Esteem Scale” were administered to participants. Cronbach's alpha coefficient was calculated to examine the internal consistency. The percentage of factor load values of the overall variance were checked, 48.698 % was obtained. The Pearson correlation analysis provided the validity of the measurement tool and the scale included adequate internal consistency. The SFCDS is a valid and reliable measure to be used in research purposes among Turkish individuals.

Keywords
Codependency, codependency scale, psychometry

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri