Menü

Hızlı Erişim & Quick accessRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı Öğrencilerin Kendi Mesleklerine İlişkin Algılarının Metafor Analizi İle İncelenmesi
(The Examination of Perception of Guidance and Psychological University Student About Their Profession Via Metaphor )

Yazar : Semanur KODAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 137-150
Doi Number : 10.9779/PUJE669


Özet
Bu araştırmanın amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilim dalında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kendi mesleklerine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit etmektir. Araştırmada durum çalışması desenlerinden biri olan iç içe geçmiş çoklu deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1., 2., 3., ve 4.sınıfta öğrenim gören 276 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler açık uçlu anket yoluyla toplanmıştır. Ankette katılımcılardan “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları…’ya benzer, çünkü…” cümlesinin tamamlamaları istenmiştir. Veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Bu kapsamda, üniversite öğrencilerinin geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi süreci: (1) metaforların adlandırılması (2) metaforların tasnif edilmesi (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama (5) verileri bilgisayar ortamına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, katılımcılar rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunları kavramına ilişkin 91 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri açısından değerlendirilerek 14 farklı kategoride altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilim dalı, üniversite öğrencileri, metafor, öğrenim düzeyleri, cinsiyet

Abstract
In this study, it is aimed to research perceptions of Guidance and Counseling Department in the Atatürk University students about their profession via metaphor. In the research, one of the case study patterns, an embedded single-case design was used. The participants in this study included 276 students from Guidance and Counseling Department in the Atatürk University students, Turkey. Data were collected by open ended survey method. Participants were asked to complete sentence “Graduation from the Department of Guidance and Counseling is like..., because…”. Data were analysed by using content analysis method. According to results, overall, participants produced 91 valid metaphors about their professions. Regarding to these metaphorical images, 14 conceptual categories were identified. Within this framework, the metaphors developed by university students department of guidance and counseling were analysed and commented in five steps: (1) naming metaphors (2) classification of metaphors (3) developing categories (4) conducting validity and reliability and (5) transferring datas on computer system.

Keywords
Deparment of Guidance and Counseling, Atatürk University students, metaphors, level of education, ge

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri