Menü

Hızlı Erişim & Quick accessLİSE ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(FOREIGN LANGUAGE ANXIETY IN HIGH SCHOOL STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY )

Yazar : Gökhan BAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 101-119
Doi Number : 10.9779/PUJE653


Özet
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde yabancı dil öğrenme kaygısına sebep olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2012–2013 akademik yılında Niğde ilinden seçilen üç liseden toplam yirmi dört öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin seçiminde, seçilen öğrencilerin yüksek düzeyde yabancı dil öğrenme kaygısına sahip olma durumları göz önünde bulundurulmuştur. Araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi içerisinde yer alan “yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Bu araştırmada, veriler “içerik analizi tekniği” ile çözümlenmiştir. Yapılan araştırma sonunda, lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme kaygısına sebep olan faktörlerin; konuşma etkinlikleri, dinleme etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri, hata yapma korkusu, öğrenme çevresi, öğretmen tutumları ve sınavlar olmak üzere toplam yedi temada toplandığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil öğrenme kaygısı, nitel araştırma, lise öğrencileri

Abstract
The purpose of this study was to investigate the reasons of foreign language learning anxiety levels of high school students. The sample of the study consisted of twenty-four students from three high schools in Nigde province in 2012–2013 academic year. While selecting the students in the sample, it was paid attention that students had high levels of foreign language learning anxiety. In this study, semi-structured illustrative qualitative research method was used. The data of this study were analysed through “content analysis technique”. According to the findings of the study, it was concluded that the reasons of foreign language learning anxiety of high schools students were summoned in seven themes such as speaking activities, listening activities, teaching methods and techniques, fear of making error, learning environment, teachers’ attitudes, and exams in the research.

Keywords
Foreign language learning anxiety, qualitative research, high school students

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri