Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜniversite Öğrencilerine Zamanı İyi Kullanma Farkındalığının Yaratıcı Drama Yoluyla Kazandırılması
(Having University Students Gain the Awareness of Using Time Effectively through Creative Drama )

Yazar : Işıl Tanrıseven  Yard. Doç. Dr. Murtaza Aykaç, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 87-100
Doi Number : 10.9779/PUJE650


Özet
Bu araştırmada yaratıcı drama etkinliklerinin üniversite öğrencilerinin zamanı iyi kullanma farkındalığı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, Mersin Üniversitesi’nde ortak seçmeli ders olarak “Yaratıcı Drama” yı seçen 25 ikinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada nitel ve nicel verilerin birlikte toplandığı karma araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın nicel verileri Britton ve Tresser (1991) tarafından geliştirilen, Alay ve Koçak (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 27 maddeden oluşan “Zaman Yöntemi Envanteri” aracılığıyla toplanmıştır. Envanter, ön test ve son test olarak katılımcılara uygulanmıştır. Ayrıca oturumlar bittikten sonra katılımcılara üç açık uçlu sorudan oluşan bir form uygulanmıştır. Araştırma sonucu, yaratıcı drama etkinliklerinin katılımcıların zamanı iyi kullanma farkındalığı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu göstermiştir. Katılımcılar en fazla “zaman tuzakları” hakkında farkındalık kazanmışlardır.

Anahtar Kelimeler
yaratıcı drama, zamanı iyi kullanma, üniversite öğrencisi

Abstract
In this research, the aim is to examine the influences of creative drama activities on the awareness of university students for using time effectively. The research has been realized on 25 university students who chose the course of “Creative Drama” as common elective course at Mersin University. In the research the mixed research method was utilized where qualitative and quantitative data were collected together. Qualitative data was collected by “Time Management Inventory” made up of 27 items. Inventory was applied on the participants as pre-test and post-test. Additionally, end of the sessions, a form which was made up of open-ended questions was applied to the participants. The result of the research has shown that the creative drama activities had a positive effect on the awareness of the participants for using time effectively. According to the results, the participants gained the most awareness about “time traps”.

Keywords
creative drama, using time effectively, university student

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri