Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOkul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
(The Turkish version of the Perceived School Experiences Scale: The study of validity and reliability )

Yazar : Hakan SARIÇAM  Doç.Dr. Ahmet AKIN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 36
Sayfa : 77-86
Doi Number : 10.9779/PUJE646


Özet
Bu araştırmanın amacı Butcher, Amorose, Iachini & Ball (2012) tarafından geliştirilen Algılanan Okul Deneyimleri Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya 327 lise öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Algılanan Okul Deneyimleri Ölçeğinin yanında Eğitim Stresi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 14 maddenin üç boyutta (akademik akademik motivasyon, okula bağlılık) toplandığı görülmüştür (?²= 137,11, sd=70, RMSEA=.054, CFI=.93, GFI=.94, IFI= .94, SRMR=.053). Madde faktör yükleri .27 ile .75 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .83, akademik baskı alt boyutu için .67, akademik motivasyon alt boyutu için .67, okula bağlılık alt boyutu için .69 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmasında okul deneyimleri ile eğitim stresi arasında negatif (r= -.47); ilişki olduğu görülmüştür. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .34 ile .64 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlara dayanarak Okul Deneyimleri Ölçeğinin eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Okul deneyimleri, geçerlik, güvenirlik, faktör analizi

Abstract
The aim of this research is to adapt the Perceived School Experiences Scale (Butcher, Amorose, Iachini & Ball, 2012) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on total 327 high school students. The validity and reliability of scale was investigated by test re-test, Cronbach alpha, confirmatory factor analysis and criterion related validity methods. Perceived School Experiences Scale and Educational Stress Scale were used for the criterion related validity. Results confirmatory factor analyses demonstrated that 14 items yielded three factor as original form and that the three-dimensional model was well fit (?²= 137,11, sd=70, RMSEA=.054, CFI=.93, GFI=.94, IFI= .94, SRMR=.053 ). Factor loadings ranged from .27 to .75. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .83 for overall scale, .67 for academic press subscale, .67 for academic motivation subscale and .68 school connectedness subscale. In the concurrent validity significant relationships were found between the Perceived School Experiences Scale and Educational Stress Scale (r= -.47). Corrected item-total correlations ranged from .34 to .64. Overall results demonstrated that the Perceived School Experiences Scale can be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of education.

Keywords
School experiences, validity, reliability, factor analysis

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri