Menü

Hızlı Erişim & Quick access







Okuma İlgisi, Tutumları ve Alışkanlığı Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi
(Analysis of the Graduate Theses in the Field of Reading Interest, Attitudes and Habits: The Sample of YOK and ProQuest Databases )

Yazar : RUHAN KARADAĞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 1-17
Doi Number : 10.9779/PUJE619


Özet
Bu araştırmanın amacı okuma ilgisi, alışkanlığı ve tutumları ile ilgili ilköğretim düzeyinde yapılmış lisansüstü tezlerin karşılaştırmalı bir analizini yaparak var olan durumu ortaya koymaktır. Araştırma verileri 2000-2012 yılları arasında ilköğretim düzeyinde yapılan lisansüstü tezlerle ve YOK (Ulusal Tez Merkezi) ve ProQuest (Dissertations and Theses) veri tabanlarından elde edilen verilerle sınırlıdır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırmanın verileri doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmaların genellikle yüksek lisans düzeyinde yapıldığı ve tarama modelinde gerçekleştirildiği, veri toplama aracı olarak yapılmış tezlerin büyük çoğunluğunda tutum ölçeği, anket ve başarı testi kullanıldığı, örneklem grubu olarak genellikle ilköğretim 4. ve 5. sınıf düzeylerinde çalışmaların gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. ProQuest veri tabanından elde edilen bulgular ise yapılan araştırmaların genellikle doktora düzeyinde ve deneysel modeller benimsenerek gerçekleştirildiğini, veri toplama araçları olarak gözlem, görüşme gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığını, örneklem grubu olarak ebeveynler, okul yöneticileri ve öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuma ilgisi, okuma alışkanlığı, okumaya ilişkin tutum, ilköğretim

Abstract
The aim of this study is to investigate thesis and dissertation carried out in the issues of reading interest, attitudes and habits at primary education by analyzing the graduate studies. The data of this study restricted by graduate theses carried out at primary education level between the 2000 and 2012 years and the data obtained from YOK (National Theses Center) and ProQuest (Dissertations and Theses) databases. The data of this study were collected by using qualitative approaches and document analysis was used in the study. Content analysis was performed on the data of the study. The results of this study revealed that graduate theses carried out in Turkey were generally at master's degree and survey method was used. As the data collection tools attitude scales, surveys, and achievement tests was used in these studies. The samples of these studies were generally consisted of primary school students in the 4th and 5th grades. The findings obtained from of the ProQuest database showed that, graduate theses were usually carried out at the Ph.D. level and experimental approaches was used. As the data collection tools qualitative data collection techniques such as observations, interviews were given more importance. The samples of these studies generally were consisted of parents, school administrators and teacher candidates.

Keywords
Reading interest, reading habits, reading attitudes, primary education.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.



Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri