Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(THE PROSPECTIVE TEACHER’ OPINIONS RELATING REFLECTIVE THINKING SKILLS )

Yazar : MİTHAT AYDIN  Türkan Çelik  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 169-131
Doi Number : 10.9779/PUJE611


Özet
Bu araştırmanın amacı, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşlerini cinsiyet, öğrenim türü, sınıf düzeyi, ailenin sosyo-ekonomik durumu, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu açısından değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini 2011–2012 eğitim öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. ve 3. sınıfta öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğretmen adayları oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından Sosyal Bilgiler öğretmen adayları oranlı küme örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Örnekleme 188 Sosyal Bilgiler öğretmen adayı alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows 16.00 (Statistical Packages for Social Sciences)” paket programı kullanılmıştır. Çalışmada, Güney (2008) tarafından geliştirilen “Yansıtıcı düşünme ölçeği” uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 94 bulunmuştur. Ankette elde edilen nicel verilerin değerlendirilmesinde betimsel istatistik ve nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşleri “Tamamen katılıyorum” şeklindedir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine ilişkin görüşlerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark bulunurken; öğrenim türü, sınıf düzeyi, ailenin sosyo ekonomik durumu, anne eğitim ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler öğretmen adayı, yansıtıcı düşünme.

Abstract
The aim of this study is to evaluate the prospective teachers’ opinions relating reflective thinking skills in terms of sex, education, grade, socio-economic condition of family and parent’s educational status. The universe of research is formed by the sophomore and junior prospective teachers from Social Sciences Teaching (2011-2012 academic years) in Education Faculty in Pamukkale University. This study was conducted on totally 188 prospective teachers by using ratio group sampling method because of impossibility to reach all population. SPSS for Windows 16.00 (Statistical Packages for Social Sciences) was used in data analysis. In the study, the reflective thinking scale designed by Güney (2008) was applied and Cronbach Alpha coefficient reliability was found as 0.94. Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis analysis from descriptive statistics and nonparametric tests were used in the evaluation of quantitative data obtained from questionnaire. As the findings suggest, the prospective teachers’ opinions relating reflective thinking skills are in the form of ‘I entirely agree.’ While it was found a significant difference between their opinions relating reflective thinking skills and sex variability, there was no significant difference between their opinions relating reflective skills and other variabilities (education, grade, socio-economic condition of family and parent’s educational status).

Keywords
the prospective teacher in Social Sciences teaching, reflective thinking.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri