Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları
(Professional Self Esteem of IT Technologies Preservice Teachers, )

Yazar : Tayfun TANYERİ  Özcan Özgür Dursun, Cem Cuhadar  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 131-142
Doi Number : 10.9779/PUJE594


Özet
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel ve nitel veri toplama ve analiz yöntemlerinin birlikte işe koşulduğu karma desenli bir araştırmadır. Araştırmanın nicel verileri Arıcak (1999) tarafından geliştirilen 30 maddelik Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ile, araştırmanın nitel verileri ise katılımcıların geliştirilen bir blog ortamından toplanmıştır. Nicel veriler bağımsız örneklemler için t Testi ve tek yönlü ANOVA testleriyle analiz edilirken nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniğine başvurulmuştur. Araştırmanın nicel boyutunun katılımcılarını dört farklı devlet üniversitesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 208 birinci sınıf öğrencisi, nitel boyutunu ise her üniversiteden üçer öğrenci olmak üzere 12 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre mesleki benlik saygısı cinsiyet ve bölümü tercih sırası değişkenleri bağlamında fark göstermemekte; öğrenim görülen üniversiteye göre ise anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca Bilişim Teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki benlik saygılarının içsel ve dışsal bazı faktörlerden doğrudan etkilendiği görüşü dile getirilebilir.

Anahtar Kelimeler
Mesleki Benlik Saygısı, Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adayı, öğretmen yetiştirme

Abstract
This research project aims to determine the professional self esteem of IT technologies preservice teachers, and uses both qualitative and quantitative data collection and analysis methods to accomplish this goal. The quantitative data were obtained from a 30-item professional self esteem scale that was developed by Aricak (1999) and the qualitative data were compiled from user blogs. While a t test and one-sided ANOVA tests were used for independent sample survey methods to analyse qualitative data, the analysis of quantitative data was performed by figurative (descriptive) techniques. The participants of the qualitative part of the research consists of 208 freshman students who attend the Computer and Educational Technology Departments of four different state universities. The quantitative part consists three students from each of the four universities. According to the findings of this research, one's professional self esteem does not depend on gender or the ranking of his or her Department; however, it strongly varies from one university to the other. Moreover, both internal and external factors play a role for designation of professional self esteem of the IT technologies preservice teachers.

Keywords
Profession Self Esteem, Information Technologies Pre-service teacher, teacher education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri