Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI
(USE OF ORGANIZATIONAL LEARNING MECHANISMS IN SCHOOLS )

Yazar : Ali ÜNAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 35
Sayfa : 19-32
Doi Number : 10.9779/PUJE551


Özet
Örgütsel öğrenme mekanizması, örgütün öğrenmesini sağlayan kurumsallaşmış yapısal ve işlemsel düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın amacı, örgütsel öğrenme mekanizmalarının okullarda ne düzeyde kullanıldığını ve bu mekanizmaların kullanımının yerleşim yerlerine ve okul düzeylerine göre faklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Konya’da görev yapan 488 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Schechter (2008), tarafından geliştirilen Örgütsel Öğrenme Mekanizmaları ölçeği Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bilgiyi alma ve yayma boyutundaki etkinliklere okullarda yeterince yer verilmemektedir. İlköğretim okullarındaki bilgiyi analiz etme uygulamaları, ortaöğretim okullarına göre ve büyükşehir merkezindeki okullarda ilçe merkezindeki okullara göre daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel öğrenme mekanizmaları, okul, örgütsel öğrenme

Abstract
Organizational learning mechanism is defined as the institutionalized structural and procedural arrangements that make the organization learn. The aim of the study is to discover at which level the organizational learning mechanisms are used in schools and to see if the use of these mechanisms differs according to the localities and school levels. The study was carried out according to the general screening model. The study sample includes 488 teachers working in Konya. The Organizational Learning Mechanisms scale developed by Schechter (2008) was used as a measurement instrument. According to the findings, activities to receive and distribute information are not used in schools sufficiently. Information analysis practices in primary schools are used more than the secondary schools and used more in the schools in the metropolitan center than the schools in the county center.

Keywords
Organizational learning mechanims, school, organizational learning

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri