Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSerbest Etkinlik Dersinin Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi (Elazığ İli Örneği)
(Evaluation Of Free Activity Lesson Based On The Opinions Of Teachers Working In Multigrade Clasrooms (Sample Of Elazığ) )

Yazar : Serkan Aslan  HİLAL KAZU, SERKAN ASLAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 133-145
Doi Number : 10.9779/PUJE517


Özet
Bu çalışmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin serbest etkinlik dersi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmaya Elazığ/ Karakoçan ve Sivrice ilçelerinde görev yapan toplam 35 birleştirilmiş sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmada veriler açık uçlu sorulardan oluşan görüş formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırma, serbest etkinlik dersi ile ilgili olarak “serbest etkinlik dersinin planlanması”, “serbest etkinlik dersinde uygulanan etkinlikler”, “serbest etkinlik dersinde karşılaşılan sorunlar” ve “sorunlara yönelik çözüm önerileri” kategorileri etrafında oluşturulmuştur. Verilerin analizinde nitel veri analizlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin; serbest etkinlik dersinin planlanmasında hazır plan kullandıkları, bu derste daha çok diğer derslerdeki eksikleri gidermeye çalıştıkları, bu derse ait öğretmen kılavuz kitabının olmamasından dolayı sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, serbest etkinlik dersinde karşılaşmış oldukları sorunlara benzer çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Son olarak da araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak; serbest etkinlik dersine yönelik öğretmen kılavuz kitap geliştirilmeli, bu okullarda serbest etkinlik dersinde kullanılabilecek araç-gereçlerin teminine ağırlık verilmeli, bu okullardaki öğretmen ve öğrencilerin ortak kullanabilecekleri spor salonu, sanat ve etkinlik merkezleri oluşturulmasına özel bir önem verilmeli gibi öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Birleştirilmiş sınıf, serbest etkinlik dersi, öğretmen görüşleri

Abstract
The aim of this study is to determine the teachers' working in multigrade clasrooms views on free activity lesson. Qualitative research design has been used in the research. A total of 35 multigrade clasroom teachers working in the Karakoçan and Sivrice districts of Elazığ have participated in this study. The data of the research have been collected by interview form comprised of open-ended questions. The activity has been formed around the categories of ''planning of free activity lesson'', ''activities applied in free activity lesson'' and ''problems encountered in free activity lesson and recommendations'' in relation to free activity lesson. Content analysis, one of the qualitative analysis, have been used in the analysis of the data. According to the findings; it has used that already-planned lesson plans while planning the free-activity classes, they work to correct deficiencies of other subjects in this lesson, they have had problems due to the absence of the teacher guide book. The participants have developed solutions to similar problems which are encountered in free activity lesson. Finally, recommendations such as a teachers’ manual for the free-activities class should be developed, attention should be paid on providing necessary materials for free-activities classes, gymnasiums, art and activity centers aimed for common use of teachers and students in these schools should be created have been made on the basis of the findings of research results.

Keywords
Multigrade classroom, free activity lesson, teacher opinions

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri