Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOrtaöğretim Kurumlarının Okul Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişimde Kullandıkları Örtük Davranışlar
(Level of School Life Quality in Secondary Education İnstitutions and İmplicit Behaviours Exhibited by Teachers of Secondary Education in İntraclass Communication )

Yazar : Ayşe Elitok Kesici  Adil Türkoğlu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 149-162
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, Aydın İli merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarının okul yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişimde kullandıkları örtük davranışları gözlemlere göre incelemektir. Araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle araştırma bir yönüyle nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir çalışma, diğer bir yönüyle de öğretmenlerin sınıf disiplinini sağlarken kullandıkları örtük program öğelerinden iletişim öğesinin derinlemesine ve çok boyutlu olarak incelenmesine yönelik olarak nitel bir çalışma özelliği göstermektedir.Araştırmanın evrenini Aydın İli Merkez ilçesindeki bütün ortaöğretim kurumları oluşturmaktadır.Araştırmada 18 lisede öğrenim gören toplam 969 öğrenciden nicel veriler elde edilmiştir. Nitel veriler için örneklem seçiminde “maksimum örnekleme” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen bulgulara dayanılarak, öğrencilerin okullarındaki yaşam kalitesini ortanın biraz üzerinde algıladıkları söylenilebilir.Gözlemlerden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, örtük program kapsamındaki sınıf içi iletişimde,lise yaşam kalitesi yükseldikçe öğretmenlerin olumlu davranışlarının arttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okul Yaşam Kalitesi, Örtük Program, İletişim, Sınıf İçi İletişim.

Abstract
The main purpose of this study is to determine the levels of school life quality of secondary education institutions in the central districts of Aydın and examine the characteristics of the hidden curriculum used by secondary education teachers in the in-class communication in terms of observations. Both qualitative and quantitative research methods were used in the study. Thus, the study is descriptive in the survey model among the quantitative research designs. At the same time it is a qualitative study in terms of examining the communication element, which is among the hidden curriculum elements used by teachers while applying discipline in class, thoroughly and in a multi dimentional way. The population of the study consists of all the secondary schools in Aydın central district. Quantitative data was gathered from totally 969 students studying at 18 high schools. For qualitative data “maximum sampling” was used in the selection of samples. indings gathered from qualitative data put forth that students view the life quality at their schools a little above average. When the observation and interview findings are examined, it is seen that as the high school life quality in the in-class communication in the scope of the hidden curriculum increases, teachers behave more positively.

Keywords
school life quality, hidden curriculum, communication, in-class communication

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri