Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler
(The Relationships Between Organizational Structure and Organizational Health In Primary Schools )

Yazar : Aydan Ordu  Abdurrahman Tanrıöğen  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 93-106
Doi Number : 10.9779/PUJE470


Özet
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre örgütsel yapı ile örgüt sağlığı arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu amaçla, ilköğretim okullarının yapısal özellikleri ile örgüt sağlığı ve boyutları arasındaki ilişkilere, yapısal özelliklerin örgüt sağlığı ve boyutlarını etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan ve oranlı küme örneklemi yoluyla seçilen 431 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Yapısal Özellikler Ölçeği” ve Akbaba (1997) tarafından geliştirilen “Örgüt Sağlığı Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde Sperman’s rho korelasyon testleri ve lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulgulara göre, karmaşıklık ve formalleşme özellikleri örgüt sağlığı ile pozitif yönde, merkezileşme ise negatif yönde ilişkili çıkmıştır. Bir diğer sonuca göre, öğretmenlerin okullarındaki karmaşıklık ve formalleşme özelliklerine ilişkin algıları, okullarını sağlıklı ya da sağlıksız olarak algılamalarında etkilidir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel yapı, örgüt sağlığı, yapısal özellikler, ilköğretim okulu.

Abstract
The purpose of this study is to investigate the relationships between organizational structure and organizational health according to the perceptions of primary school teachers. For this purpose, it was examined that the relationships between primary schools’ structural properties and organizational health and its dimensions; whether structural properties affect organizational health and its dimensions. Selected by proportional cluster sampling, a total of 431 teachers working at the primary schools in centre of Denizli participated to the study. The data was collected by “Primary Schools Structural Properties Inventory” developed by the researchers and “Organizational Health Inventory” developed by Akbaba (1997). The data was analyzed by using the Sperman rho correlation tests and logistic regression analysis. According to the results, there is a positive relationship between complexity, formalization and organizational health; and negative relationship between centralization and organizational health. Teachers’ perceptions of complexity and formalization in their schools affect their perceptions whether their school is healthy or not.

Keywords
Organizational structure, organizational health, structural properties, primary schools.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri