Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Konusunda Öz-Değerlendirme Seviyelerinin Belirlenmesi
(Determining Social Science Teachers’ Self-Assessment Levels With Regard To Their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) )

Yazar : Mehmet Suat Bal, Nadire Karademir   Hazirlayan  Mehmet Suat Bal, Nadire Karademir
Türü : Hazırlama
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 15-32
Doi Number : 10.9779/PUJE468


Özet
Bu çalışma sosyal bilgiler öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) konusunda öz-değerlendirme seviyelerinin belirlenmesini amaçlar. Araştırmada veri toplama aracı olarak 6 faktörden oluşan 35 maddelik 5’li likert tipi “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Öz-Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek sosyal bilgiler dersine giren 171 öğretmene uygulanmıştır. Öğretmenler Türkiye’nin güneyinde bulunan iki ilden seçilmiştir. Araştırmada ikili karşılaştırmalar için bağımsız gruplar t testi, çoklu karşılaştırmalar için ANOVA analizi uygulanmıştır. Sonuçta sosyal bilgiler öğretmenlerinin pedagojik bilgi konusunda kendilerini yüksek derecede yeterli gördükleri, öte yandan teknolojik bilgi konusunda az derecede yeterli gördükleri söylenebilir. Değişkenler açısından incelendiğinde ise kıdem, cinsiyet, akademik düzey, mezun olunan bölüm, derse girilen sınıf ve hizmet içi eğitim alma durumlarının TPAB görüş puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Öz-Değerlendirme, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri.

Abstract
The purpose of this study is to determine the social science teachers’ self-assessment level in terms of technological pedagogical content knowledge (TPCK). Data collection tool being used in the present paper is “Self-assessment Scale for Social Science teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge”, that includes 35 items of 5 point likert, which consists of 6 factors. The scale was applied to 171 teachers who teach social studies. Teachers in two different provinces in Southern Turkey were selected. For paired comparison, t-test was used for independent groups and ANOVA analysis was used for multiple comparisons. The respondents consider themselves sufficient at the highest level in pedagogical knowledge, while they consider themselves inadequate in technological knowledge. The findings of this research study reveal that gender, tenure, academic level, teaching the class, graduated sections, service training show statistically significant differences in terms of TPCK scores.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri