Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Okur-Yazarlık Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
(The Evaluation of The Factors Affecting The Levels of Environmental Literacy of Social Science Prospectıve Teachers )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 34
Sayfa : 1-14
Doi Number : 10.9779/PUJE467


Özet
Çevre sorunlarının önlenmesinde ve gelecek nesillerin çevreye karşı daha duyarlı birey olarak yetişmesinde öğretmen adaylarının önemli bir katkısı olduğu bilinmektedir. Bunların yapılabilmesi için öncelikle öğretmen adaylarının çevre okur-yazar birey olmaları gerekmektedir. Fakat öğretmen adaylarının çevre okur-yazar birey olmalarına etki eden birçok faktör vardır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının çevre okur-yazar olmasında etki edebilecek faktörler incelenmiştir. Çalışmada survey alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini K.T.Ü Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 190 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak 35 soruluk çevre okur-yazarlığı anketi kullanılmıştır. Anket, 5’li likert tipinde olup Cronbach Alpha katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır. Anket öğretmen adaylarına bireysel olarak uygulandıktan sonra elde edilen veriler SPSS 15TM paket programı ile analiz edilmiştir. Anketten elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının önemli gördüğü çevre olayının ve çevre kirliliğinin küresel ısınma ve hava kirliliği olduğu, çevre eğitiminin çeşitli konular içerdiği, çevre ile ilgili birçok kavramı bildikleri ve çevre okur-yazarlık düzeylerine cinsiyet, mezun olunan okul türü, anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi gibi faktörlerin etki etmediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler öğretmen adayı, Çevre okur-yazarlığı, Çevre eğitimi.

Abstract
It is known that prospective teachers contribute a lot in preventing environmental problems and making future generations more sensitive about it. Prospective teachers need to be environmentally literate in order to realize all these. However, there are many factors affecting prospective teachers being environmentally literate. In this study, the factors that might influence prospective teachers being literate are being analyzed. Survey method was used as a research method. The data was gathered with 190 prospective teachers who are learners in Social Sciences Teacher Education, KTU Fatih Faculty of Education. In this study, 35-question environmental literacy survey was used as data collection tool. The questionnaire is a 5-point likert type. Cronbach Alpha was calculated as .86. After the survey is applied individually to the prospective teachers, the data obtained is analyzed with SPSS 15TM package program. According to the results of mthe questionnaire, it is seen that what prospective teachers mostly care about environmental event and environmental pollution are global warming and air pollution, and that environmental education include various topics and they know many concepts related to the environmental education but the factors such as the type of school someone graduates from, and the education level of mother or father do not have any influence.

Keywords
Social science teacher candidates, Environmental literacy, Environmental education.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri