Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adayların Matematiğin Doğasına İlişkin Düşünceleri
(Prospective Teachers' Views About The Nature Of Mathematics )

Yazar : Mehmet Bekdemir  Vehbi Aytekin Sanalan*, Mehmet Bekdemir**, Muzaffer Okur***, Oben Kanbolat**** Fatih Baş*****, Meryem Özturan Sağırlı******  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 33
Sayfa : 155-168
Doi Number : 10.9779/PUJE464


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin bakış açılarını tespit etmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek ve bir uygulamasını yapmaktır. Matematiğin doğası ve bireylerin matematiğe bakış açıları doğrudan gözlenemeyen çok faktörlü değişkenler olduğundan taslak ölçeğin geliştirme aşamasında öncül maddeler oluşturulurken öğretmenlerin görüşleri yerine bu konuda yaygın kabul görmüş teorik kaynaklardan ve uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Hazırlanan 5’li Likert tipindeki 30 maddelik taslak ölçek 167 kişiden oluşan pilot gruba uygulanmıştır. Yapılan madde analizi sonuçları ve uzman görüşleri doğrultusunda taslak ölçekten 5 madde çıkartılmış ve bazı maddelerin de ifadeleri yeniden düzenlenmiştir. Son şekli verilen ve MADİFDÖ olarak isimlendirilen ölçek, 2009–2010 öğretim yılı bahar döneminde Doğu Anadolu bölgesinin orta ölçekli bir ilinde bulunan eğitim fakültesinin ilköğretim bölümü Fen Bilgisi, Matematik, Sınıf ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği’nde öğrenim görmekte olan toplam 520 öğrenciye uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeği oluşturan maddelerin 4 faktör altında toplandığı ve bu faktörlerin açıkladığı toplam varyans oranının %42.797 olduğu bulunmuştur. Ayrıca ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlık katsayısı 0.854 olarak hesaplanmıştır. MADİFDÖ’nün öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin bakış açılarını tespit edebilecek geçerliği-güvenirliği sağlanmış bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Matematiğin doğası, mutlakçılık, yarı-deneyselcilik, ölçek geliştirme

Abstract
The purpose of this study is to develop and implement a valid and reliable scale to determine the different views of prospective teachers towards the nature of mathematics. Since the nature of mathematics and the views of individuals towards mathematics are variables of different factors that could not be directly observed, theoretic sources that are generally accepted and experts’ views are taken into consideration while generating draft item list in the process of developing the scale. For this purpose, a draft of Likert scale of 1- 5 consisting of 30 items was applied on a pilot group. According to the results of the item analysis and expert opinions, five items were taken out of the scale and statements were rewritten. The final scale which is called MADIFDO was administered on 520 students of a faculty of education in a medium-scaled province in the Eastern Anatolian region of Turkey, majoring in Science Education, Mathematics Education, Elementary Education, and Social Sciences Education in the academic year 2009-2010. The analysis showed that the items making up the scale clustered under 4 factors, and the total rate of variance explained by these factors is 42.797 %. Besides, The Cronbach’s Alpha internal consistency coefficient of the scale was found to be 0.854. MADİFDÖ is concluded to be a valid and reliable scale that can capture the perspectives of teachers on the nature of mathematics. The results showed that about the half of the participants (49%) view mathematics as a semi-experimentalist human endeavor.

Keywords
Nature of math, absolutism, semi-experimentalism, scale development

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri