Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Ders Denetiminde Eğitim Müfettişlerinin Öğretmene İlişkin Tutumları
(According to Primary School Teachers' Opinions, Education Inspectors' Attitudes During the Lesson Inspection )

Yazar : Ali Rıza ERDEM  Mehmet Gökhan EROĞUL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 13-26
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada ders denetiminde eğitim müfettişlerinin öğretmene ilişkin tutumları hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşleri araştırılmıştır. Veriler Murat Demir (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim Müfettişlerinin Ders Teftişlerinin Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi Anketi” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Denizli ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Denizli ili merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerine ulaşmak mümkün olmadığından oranlı küme örnekleme yoluyla 408 sınıf öğretmeni örneklem olarak alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde “SPSS For Windows 11.0” paket programı kullanılmıştır. Ölçme aracının iç tutarlılığı Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı r= 0, 91’dir. “Ders denetiminde eğitim müfettişlerinin öğretmene ilişkin tutumları” boyutunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin ölçekteki görüşleri “Katılıyorum” şeklindedir. Eğitim müfettişlerinin ders denetiminde öğretmene ilişkin tutumları konusunda ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri “mesleki kıdem” değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte fakat “cinsiyet”, “yaş”, “en son mezun olunan okul” ve “son üç yıldaki teftiş puanlarının ortalaması” değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim müfettişleri, ders denetimi, sınıf öğretmeni, tutum, görüş

Abstract
In this study, we investigated according to primary school teachers’ opinions, about the attitudes on teacher of education inspectors during the lesson inspection. The data was gathered by Murat Demir (2009) through the poll about “The evaluation of lesson inspection of education inspectors by teacher”. The population of the study was comprised of primary school teachers at primary schools within Denizli city center borders. Due to the reason, it was almost impossible to reach all the primary school teachers at primary schools within the Denizli city borders, totally 408 primary school teachers of them were included the study through rational sampling method. In the analysis of the data, the package programme of “SPSS for Windows 11.0” while the inner consistency of the measure scale was calculated by using Cronbach’s Alpha consistency coefficient. As a result of the application, the Cronbach’s Alpha consistency co-efficient was found as r= 0, 91. As with “the attitudes of education inspectors during the lesson inspection”, the primary school teachers’ opinions in the scale were “I agree”. On the other hand, the primary school teachers’ opinions about the attitudes of education inspectors during the lesson inspection show a meaningful difference, based on “occupational ranking”, but their opinions do not indicate a meaningful difference based on “the age”, “the gender”, “the last graduated school” and “the average of the inspection grades in the last three years”.

Keywords
Education inspectors, lesson inspection, primary school teachers, attitude, opinion

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri