Menü

Hızlı Erişim & Quick accessYapılandırmacı Öğrenme Teorisine Dayalı Etkili Bir Strateji:Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) “Bitkilerde Büyüme ve Gelişme”
(An Effective Concept Teaching Strategy: Prediction-Observation-Explanation (POE) "Growth and Development in Plant" )

Yazar : Sacit KÖSE  Kadir Bilen  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 123-136
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı “Tahmin-Gözlem-Açıklama” (TGA) stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına ve fen öğretimine yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırma 2008–2009 eğitim öğretim yılının güz döneminde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Pamukkale Üniversitesi 2. sınıfta öğrenim gören 74 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma deseni olarak ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda 40, kontrol grubunda ise 34 öğrenci yer almaktadır. Deney grubundaki öğrencilere TGA stratejisine dayalı hazırlanan etkinlikler, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretim uygulanmıştır. Araştırmanın verileri “Kavram Başarı Testi” ve “Fen Öğretimi Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmek için nicel verilerin analizinde bağımsız t testi kullanılmıştır. Analiz sonuçları; TGA stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına ve fen öğretimine yönelik tutumlarına anlamlı etkisinin olduğunu göstermiştir. Ayrıca fen bilgisi öğretmen adayları; TGA stratejisinin daha önce kullanılan yöntemlere göre daha etkili ve öğrenci merkezli olduğunu, yorum yapmaya ve düşünmeye sevk ettiğini, kalıcı öğrenmeyi sağladığını, fen derslerinde uygulanmasının yararlı olacağını ve öğretmen olduklarında bu yöntemi kullanmak istediklerini ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Fen Eğitimi, TGA Stratejisi, Bitkilerde Büyüme ve Gel

Abstract
The purpose of this study is to investigate the effects of activities based on “Prediction-Observation-Explanation” (POE) strategy on pre-service science teachers’ conceptual achievements and attitudes toward science teaching. In this study, working group consisted of 74 second class pre-service science teachers’ at Pamukkale University, Turkey. The research was conducted in fall semester of 2008-2009 academic year. In the study, control and experimental group design was used. Pre-test and post-test was administered at the beginning and end of the study. Experimental group (N=40) was instructed with POE strategy, while control group (N=34) received traditionally designed instruction. POE strategy based activities were applied on experimental group and traditional teaching was used on control group. Following instruments were used for data collection from the students: conceptual achievement test and attitude towards science teaching test. Quantitative data’s were analyzed by using independent t test for testing the hypotheses of study. Results of the analyses showed that the effect of activities based on POE strategy on pre-service science teachers’ conceptual achievements and attitudes toward science teaching was not significant. Furthermore, science teacher candidates reported that POE strategy was more effective than previously used methods, student-centered, referred to comment and to think, provided permanent learning, would be useful to practice in science courses and they would like to use this method when they became a science teacher.

Keywords
Science Education, POE Strategy, Growth and Development in Plant

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri