Menü

Hızlı Erişim & Quick accessDenizli Merkez İlköğretim Okullarındaki Okul Aile İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri*
(Denizli Elementary School Administrators’ Opinions on the Problems Faced During School-Family Relations )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 31
Sayfa : 203-218
Doi Number :


Özet
Bu araştırma, Denizli İlköğretim Okullarında görev yapan yöneticilerin okul-aile ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin algıları belirlemek, okul yöneticilerinin demografik özelliklerine göre farklılıkları tespit etmek ve neler yapılabileceği konusunda öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi 2009–2010 eğitim öğretim yılında Denizli İl merkezindeki resmi ilköğretim okullarında görev yapan 123 yönetici oluşturmaktadır. Veri toplamak amacı ile yöneticilere araştırmacı tarafından geliştirilen 52 sorudan oluşan ölçek uygulanmıştır. Verilerin analizine SPSS paket programı kullanılarak, ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan tüm istatistiksel çalışmalarda anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul, Aile, İlişkiler, İlköğretim, Sorunlar, Yönetici.

Abstract
This study is done to define perception of school administrators towards problems of school family relationships, to determine differences according to demographic characteristics of school administrators and to suggest what can be done.The sample of the research consists of 123 administrators working for public elementary school during 2009-2010 academic years. The questionaire with 52 items developed by researcher were administered in order to collect data. It has been analyzed by using the techniques such as mean, standard deviation, the t-test an one way variance analysis by using SPSS statistics programmer. In all statistical works meaningful level is accepted as 0,05.

Keywords
School, Family, Relationships, Elementry school, problems, Administrators

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri