Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSÜREKLİ KALİTE İYİLEŞTİRME İLKELERİNİN TEMEL EĞİTİMDE UYGULANMASI
( )

Yazar : Erhan EROGLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 178 - 186
Doi Number :


Özet
20. yüzyılın ikinci yansında sanayi ve ticarette yeni bir döneme girildi. Bu dönemin temel özelliklerini, kısaca "globalleşme" ve "imhacı rekabet" ifadeleri ile tarif edebiliriz. Bu özelliklere sahip bir ortamın oluşmasında etkili olan itici güç ise DEGİŞİM'dir. Özellikleri belirtilen bu yeni ortamda başarılı olan kuruluşları incelediğimizde, bunlann ortak özelliklerinin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesini benimseyen işletmeler olduğunu görüyoruz. TKY kavramının her sektörde tartışılmasına rağmen bu kavramın hemen hemen hiç tartışılmadığı alanlardan biri ise EĞİTİM'dir. Oysa ki, eğitim diğer bütün sektörlere benzer bir biçimde yaklaşımları, üretim süreci, ürünleri ve diğer özellikleri olan bir sektördür ve dünyadaki temel dinamiklerin etkisi altmda değişim göstermektedir. Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen TKY anlayışının temel eğitimde uygulandığında; eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada, öğrenme süresini kısaltmada, eğitim maliyetlerini azaltmada, uzman veya meslek sahibi birey sayısını arttırmada, toplumsal bilinçlenmeyi sağlamada, verimli ve etkin insangücü yetiştirmede, öğrenmeden hoşlanan öğrenciler yetiştirmede., öğrenci ve diğer eğitim kurumlarının hizmetinden yararlanan tüketici kesimin ihtiyaçlarını gidermede, kısacası temel eğitimde verimliliği ve kaliteyi sağlamada olumlu etkileri olduğu gözlemlenmektedir. Bu bildiride; temel eğitimde değişimin ve bunu oluşturan toplumsal etmenlerin belli başlıları üzerinde durulacak, daha sonra eğitimde kalite yaklaşımları irdelenecek, son olarak da TKY uygulamış bir temel eğitim kurumunun, bu felsefeden sağladığı yararlar üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler


Abstract
in the second half of 20th century, a new period slıowed itself in industry and trade. "Globalization" and "exteraıinating competition" are the most suitable word to deseribe basic characteristics of this period. in forming a period having Ihese characteristics "change" is stimulating factor. When we examine the successful institutions in that deseribed conditions it is seen that their common point is having Total Quality Management (TQM) philosophy. Even if TQM has been discussed in any sector Education is among one of the sector in which it has no place. However, education has similar kind of approching, produeting process, produets and other characteristics in itself and it has been changed under the effects of basic dynamics and tendencies in the world. Applying continious-progressive TQM philosophy to education some positive effects are seen in supplying equal opportunity in education, shortening îeanıing process, decreasing education expenses, increasing the number of experts and individuals with a vocation, having effecting manpower, having students enjoying leaming, meeting the needs of consumers benefit from education institutions, and briefly in supplying effectiveness and quality in education. iti this brief, how Ihe change was obtained in education and basic social factors forming this change will be explained, and then quality approaches in education will be examined, and lastly; an institution in which TQM was applied and its benefits from this philosophy will be examined.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri