Menü

Hızlı Erişim & Quick accessLİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜT SAĞLIĞININ MORAL, YENİLİKÇİLİK, ÖZERKLİK, UYUM VE PROBLEM ÇÖZME YETERLİĞİ BOYUTLARINA İLİŞKİN ALGILARI
( )

Yazar : Meral URAS    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2000
Sayı : 7
Sayfa : 124 - 131
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada, Malatya İl Merkezindeki liselerin örgütsel sağlık düzeylerine ilişkin öğretmen algılarının saptanmasına çalışılmıştır. Bu amaç ile, liseler; genel, mesleki ve teknik, özel statülü liseler olmak üzere üç gruba ayrılmış ve on sağlık boyutu açısından incelenmiştir. Ayrıca, öğretmen algılarının okul türlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. 1995-1996 öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan 21 lisede bir yıldan daha uzun bir süredir görev yapan 300 öğretmen çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada, Holmes tarafından geliştirilen Örgütsel Sağlık Anketi kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler, okul türlerinin sağlık analizinde yüzde dağılımlar ve aritmetik ortalama yöntemleri ile değerlendirilmiş, okul türleri arasındaki fark tek yönlü varyans analizi ve t testi yöntemi ile saptanmıştır. Bu sunuda örgüt sağlığının on boyutundan sadece beşi ( moral, yenilikçilik, özerklik, uyum, problem çözme yeterliği) ele alınmaktadır. Araştırmanın bu boyutlarla ilgili temel bulguları; okul türlerinin orta düzeyde bir sağlık gösterdikleri ve bu beş boyuttan sadece uyum boyutunda fark gösterdikleridir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
In this study, the perceptions of the teachers in regards of organizational health levels in high schools in Malatya province was investigated. For this purpose, the high schools were grouped into three different categories as general, vocational and technical, private high schools and than all of them were examined in relation to ten health dimensions. In addition, whether the perceptions of the teachers are varied according to the type of the school was investigated. The sample of the study was composed of 300 teachers who have worked a year or longer in one of the 21 high schools in Malatya during the years of 1995-1996. The Organizational Health Questionnaire of Holmes was used. The data obtained from the study was used in the health analysis of each type of the school through mean and percentage values and than the difference amongst the groups was assessed by one-way variance analysis and t test. In this paper, only five dimensions of Organizational Health ( moral, innovativeness, autonomy, adaptation, problem-solving adequacy) were included. The main findings of the study revealed that the adaptation is the only one dimension which showed difference amongst the school types. All school types showed middle health level.

Keywords

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri