Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1
(An Investigation of the Relationship between Student Teachers’ Motivation Levels and Their Academic Achievement of Educational Drama )

Yazar : Ayten İflazoğlu  Songül Tümkaya3  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 23
Sayfa : 61-73
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin drama dersine ilişkin güdülenme düzeyleri ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2006-2007 öğretim yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda drama dersine devam eden 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Büyüköztürk ve ark (2004) tarafından uyarlanan “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formu” ile “Sosyo-Demografik Değişkenleri Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini belirlemek amacıyla birinci yarıyıl sonunda drama dersinden aldıkları başarı notları esas alınmıştır. Araştırma bulguları öğrencilerin güdülenme puanları ile akademik başarıları arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Drama Dersi, Güdülenme, Öğretmen Adayları, Akademik Başarı

Abstract
The basic aim of this research is to state whether there is a meaningful relation between the prospective elementary-school teachers in class teaching attending drama in 2006-2007 education years Çukurova University Education Faculty Elementary Education Department has formed the examples of the research. In the research, as the tool of data gathering “The Turkish Form of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire”, adapted by Büyüköztürk and et al. (2004), and “Socio-Demographic Features Identification Questionnaire” has used. The achievement grades that the prospective elementary-school teachers have got in the first semester in drama lesson have taken into consideration in order to indicate their academic achievement levels. The results show that there is positive relationship between the academic achievement and motivation levels.

Keywords
Drama course, Motivation, Student teachers, Academic

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri