Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Adaylarının Empati Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Levels of Empathy of Prospective Teachers )

Yazar : Aynur Pala  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 23
Sayfa : 13-23
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin empati kurma düzeylerini ortaya koymak ve empati düzeylerin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırma grubunu Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği lisans programlarındaki 1. ve 4. sınıf öğrencisi olan toplam 464 öğrenci oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 212’ si (%45.7) kadın, 252’ si (%54.3) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 21.31’dir. Bu araştırma betimsel bir araştırmadır. Veri toplama aracı olarak 20 maddelik likert tipi Empatik Eğilim Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda, çalışma grubundaki öğretmen adaylarının empati kurma düzeylerinin ortalaması 3.5 bulunmuştur. Bu düzeyin öğrencilerin ekonomik durumu, lisans programı ve kitap okuma sıklığına göre farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Empati, Öğretmen Adayı

Abstract
The purpose of this research is to determine the levels of empathy of prospective teachers in terms of their department, gender, economic level, grade level and frequency of reading books (excluding text books). The research group consisted of 464 students (252 men, 212 women) at Celal Bayar University Faculty of Education. The mean age of all participants was 21.31 years of age. Forty-six percent of the sample were female and fifty-three male. Descriptive method was used for this research. For gathering data, Empatic Tendency Scale (Dökmen, 1988) and Personal Information Form was used. The results showed that emphatic levels of student were moderately. Statistical comparisons revealed that there was statistically significant difference in levels of empathy of prospective teachers according to their department, economic level and frequency of reading, excluding text books.

Keywords
Empathy, Prospective Teacher.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri