Menü

Hızlı Erişim & Quick accessProjeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi
(The Effect of Project Based Instruction on Academic Self-Concept and Attitudes Towards Course )

Yazar : Makbule Başbay  Nuray Senemoğlu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 55-66
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada, projeye dayalı öğretimin işe koşulmasının öğretmen adaylarının akademik benlik kavramları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Projeye dayalı öğretimin işe koşulacağı dersin planlanmasında ise yenilenmiş Bloom taksonomisi kullanılmıştır. Çalışma, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisans programında yer alan “Öğretim Tasarımı” dersi kapsamında 12 hafta sürmüştür. Araştırmada, kontrol gruplu öntest-sontest deneysel desen kullanılmıştır. 2006–2007 öğretim yılında bu dersi alan öğrenciler çalışmanın denekleri olarak belirlenmiştir. Öğrenciler bu dersi iki şube olarak aldıklarından dolayı şubelerden biri yansız atama yoluyla deney grubu (n=37); diğeri ise kontrol grubu (n=35) olarak atanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının bağımlı değişkenler açısından karşılaştırılabilmesi amacıyla kovaryans analizi kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde projeye dayalı öğretimin öğrencilerin akademik benlik kavramları ve tutumları üzerindeki olumlu etkileri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, Projeye Dayalı Öğretim,Akademik Benlik Kavramı, Derse Yönelik Tutum

Abstract
In this study, it was aimed to determine the effect of Project Based Instruction on teacher candidates’ academic self-concept, and attitudes towards the course. Revised Bloom taxonomy was used in planning of the course. The study was carried out in the “Instructional Design” course within the Undergraduate Program in the Department of Computer and Instructional Technologies in Ege University through 12 weeks period. In the research, a pre-test post-test control group experimental design was used. The students who took this course in the 2006–2007 academic years constituted the participants of the study. Since the students took this course in two sections, one of the sections was randomly assigned as the experimental group (n=37) while the other as the control group (n=35). Covariance analyses were used to compare the groups in terms of dependent variables. The results demonstrated positive effects of project based instruction on students’ academic self-concept and attitudes.

Keywords
Revised Bloom Taxonomy, Project Based Instruction, Academic Self- Concept, Attitude Towards The Cour

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri