Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTürkçe Öğretimi Programında Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri
(Opinions of Teachers about the Problems in the Implementation of New Turkish Teaching Program )

Yazar : Fatma Susar Kırmızı  Nevin Akkaya2  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 42-54
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, yeni Türkçe Dersi Öğretim Programı ile ilgili olarak öğretmen görüşlerini belirleyerek, programın etkili olan ve olmayan yönlerini ortaya koymak; uygulamadaki yetersizliklere ve gelecekte yapılacak değişikliklere ilişkin önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın evreni İzmir’in Buca İlçesindeki 47 okuldur. Örneklemini ise tabakalı seçkisiz örnekleme ile belirlenmiş 15 okul oluşturmaktadır. Çalışma, 50 öğretmenle 4. ve 5. sınıflarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada toplanan veriler, nitel veri analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Veriler her iki araştırmacı tarafından kodlanmış ve kodların tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Güvenirlik katsayısı, birinci soru için % 80, ikinci soru için % 69,23, üçüncü soru için % 80, dördüncü soru için % 72,72, beşinci soru için % 68,66, altıncı soru için % 85,71, yedinci soru için %72,72 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenler etkinlikler, materyal kullanımı, Türkçe öğretiminin beceri alanları, hizmet içi eğitime yönelik olarak sorunlar yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim, Öğretmen, Program, Nitel Araştırma

Abstract
The objective of this study is to determine the views of teachers reganding the new Turkish program and to reveal its effective and ineffective sides and to suggest changes for ineffieiencies in its implication for the future. The population of the study is 47 schools in Buca, Izmir. The sampling is 15 randomly chosen schools. The study was conducted with 50 teachers who were teaching fourth and fifth grades. The data was collected through a semi-structured Interview Form that included open-ended questions and developed by the researchers. The data was coded by both of the researchers and its consistency co-effierent was assessed. The reliability coeffierent for the first question was 80%, for the second question was 69,23%, for the third question 80%, for the fourh question 72,72%, for the fifth question was 68,66%, for the sixth question 85,71%, for the seventh question was 72,72%. The results indicated that teachers have been experiencing problems in regand to activitres, material usage, skill domains of Turkish instruction and inservice training.

Keywords
Elementary School, Teacher, Curriculum, Quantative Research

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri