Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
(Developing Attitude Scale towards Science and Technology )

Yazar : Ali Günay Balım  Hale Sucuoğlu- Güliz Aydın  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 25
Sayfa : 33-41
Doi Number :


Özet
Araştırmanın amacı, ilköğretimdeki öğrencilerin Fen ve Teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek için Likert tipi bir ölçek geliştirmektir. Bu ölçeği geliştirmek için önce alanyazın taraması ve öğrenci kompozisyonları (n=55) sonucu ön deneme formu oluşturulmuştur. Bu deneme formu uzmanların görüşüne (n=15) sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra 62 maddeden oluşan deneme formu, yedinci sınıf öğrencileri (n=653) üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden Faktör çözümlemesi yapılmış ve madde-ölçek korelasyonu, Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Fen ve Teknoloji’ ye Yönelik Tutum Ölçeği’ nin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin son şekli, 3 alt faktörde toplanan 44 tutum maddesinden oluşmuştur.Fen ve teknoloji dersini alan öğrencilere yönelik olarak geliştirilmiş olan “Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği”, Fen ve Teknoloji öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından öğrencilerin Fen ve Teknolojiye yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
Fen ve teknoloji, tutum ölçeği

Abstract
The purpose of the study was to develop valid and reliable Likert type scale to measure primary school students’ attitude toward Science and Technology. In order to develop this scale, literature survey was carried out and student’s compositions (n=55) were analyzed to prepare a trial form. It was presented to experts (n=15) for evaluation. After modifications based on their comments, a new trial form which was formed 62 item was administered to the 7th year students (n=653). Factorial Analysis was done with the obtain data, and Item- Scale Correlation, Cronbach Alpha Coefficients were calculated. The Cronbach Alpha Reliability Coenficient for the Attitude Scale of Science and Technology is 0,94. The last form of scale was formed by 44 attitude items which were gathered in 3 sub-factors. Thus, The Attitude Scale towards Science and Technology, which was developed for students taking Science and Technology course, can be used to designate students’ attitudes towards Science and Technology by teachers of Science and Technology, instructors or counselling teachers.

Keywords
science and technology, attitude scale

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri