Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Primary Teacher Candidates’ Learning Styles by Demographic Variables )

Yazar : Ersin Karademir  Özden Tezel  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 129-145
Doi Number :


Özet
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının, Kolb Öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek, öğrenme stilleri ve öğrenme biçimleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve yılda okunan kitap sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere yürütülmüş, tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye çevrilmiş olan Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır. Veriler frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, pearson ki-kare bağımsızlık testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre; sınıf öğretmeni adaylarının, en çok “Özümseyen”, en az ise “Yerleştiren” öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırma ile, öğretmen adaylarının öğrenme stili, öğrenme biçimi ve bileşenlerinde sınıf düzeyi ve cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği ancak, mezun olunan lise türü ve yıllık kitap okuma sayılarına göre farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme Stilleri, Öğrenme Biçimleri, Kolb Öğrenme Stilleri

Abstract
The purpose of this study is to determine the preferred dominant learning styles from Kolb Learning Styles and investigate the relation between learning styles and learning abilities and gender, class level, graduated high school type and the number of the books read in a year. Kolb Learning Style Inventory (LSI) which was translated into Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993) was used as a data collecting mean. Data were analyzed by using frequency, percentage value, arithmetic mean, standard deviation, Pearson chisquare independent test and ANOVA analyze techniques. According to the data obtained; it was found that primary teacher candidates have mostly “Assimilating” learning style and they have less “Accommodating” learning style. As a result, the teacher candidates’ learning forms and components and learning styles did not display difference according to the type of high school graduates and annual number of books read, but it varies according to the gender and the class.

Keywords
Learning Styles, Learning Types, Kolb Learning Styles

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri