Menü

Hızlı Erişim & Quick accessMüzik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi II Uygulama Dersine İlişkin Tutumları
(Attitudes of Music Teacher Candidates Towards School Experience II )

Yazar : Sena Gürşen Otacıoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 28
Sayfa : 81-90
Doi Number :


Özet
Yapılan bu araştırmanın temel amacı, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nda “Okul Deneyimi II” uygulamasına katılan öğretmen adaylarının bu ders ile ilgili tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca “Okul Deneyimi II dersi tutum ölçeği”nden alınan puanların bazı değişkenlere göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma, 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Okul Deneyimi II uygulamasına katılan öğrenciler (N=35) üzerinde yapılmıştır. Araştırmadaki veriler, araştırmacının hazırladığı “Kişisel bilgi formu” ile öğretmen adaylarının “Okul Deneyimi II Dersi” ile ilgili düşüncelerini öğrenmek amacı ile hazırlanmış olan “Okul Deneyimi II Tutum ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile yüzdelik frekans, Kruskal Wallis ve Mann W. U testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin “Okul Deneyimi II” dersine ilişkin tutum düzeyleri ile bazı değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır (p<.05).

Anahtar Kelimeler
Okul Deneyimi II, Müzik Öğretmeni adayları, Tutum

Abstract
The ultimate aim of this study is to determine the attitudes of teacher candidates, who participated in School Experience II application in Music Education Departments of Faculties of Education, towards this course. It was also investigated in the study whether the scores obtained from the “School Experience II Course Attitude Scale” differ significantly according to several variables. The research was carried out on those students (N=35) who participated in the Music Teaching School Experience II application at Marmara University Ataturk Faculty of Education in the Academic Year 2007-2008. The research data have been collected by using the “Personal Information Form” prepared by the researcher and the “School Experience II Attitude Scale” prepared to find out teacher candidates’ opinions on the “School Experience II Course”. The collected data have been analyzed by employing percentage frequency, Kruskal Wallis and Mann W. U tests through SPSS software. It was determined after the research that there exist significant differences between students’ attitude levels towards the “School Experience II” course and several variables (p<.05).

Keywords
School Experience II, Music Teachers Candidates, Attitude

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri