Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSınıf Öğretmenlerinin Matematik(4. ve 5.sınıf) Dersinde Öğretim Materyalleri Kullanımını Engelleyen Unsurlarla İlgili Görüşleri
(The Views Of Elemantary School Teachers(4th And 5th Grade)About Prohibitive Factors İn Using Teaching Materials İn Mathematics Lessons )

Yazar : Veli Toptaş  Sıtkı Çekirdekçi  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 29
Sayfa : 137-149
Doi Number :


Özet
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ilköğretim 4. ve 5. sınıf matematik dersinde programda belirtilen öğretim materyallerini kullanma durumları araştırılmıştır. Bu amaca uygun olarak araştırma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan 4. ve 5. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu 2009–2010 eğitim öğretim yılında Sultanbeyli ilçesinde bulunan 25 ilköğretim okulunda, 4. ve 5.sınıflarda görev yapan toplam 268 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre; Öğretmenlerin matematik derslerinde araç-gereç kullanmalarını engelleyen nedenler arasında “Kullanılmak istenilen araç-gerecin okulda olmaması”, “Sınıfın fiziki koşullarının matematik derinde araç-gereç kullanmak için yeterli olmaması” en etkili nedenlerdir. “Sınıf mevcudunun araç-gereç kullanmak için uygun olmaması” etkili olan diğer nedendir. Öğretmenlerin araç-gereç kullanmalarını engelleyen nedenler ile yaş ve mesleki kıdem değişkenleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Matematik, eğitim programı, öğretim materyali

Abstract
In this study, the classroom teachers of 4th and 5th grade in mathematics lessons using the instructional materials the specified conditions in the program have been investigated. The scope of this research is the classroom teachers who work 4th and 5th grades in primary schools in Istanbul. The sample of the research is 268 classroom teachers who worked 4th and 5th grades in the 25 primary schools in Sultanbeyli district in 2009-2010 academic year. According to the results of the study, among the reasons of prevent the teachers from using the teaching materials, the most effective ones are " The school is short of the required materials", " Physical conditions of the class, are not sufficient to use the tools in math class. The other effective factor is "Class size is not appropriate to use the teaching materials". There is no significant differences among the reasons of prevent the teachers from using the teaching materials according to their age and seniority valiables.

Keywords
Mathematics, education programs, teaching materials

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri