Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmenlik Mesleğinde İlk Adım…Eğitim Bilimlerine Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Belirlenmesi
(First Steps In Teaching Profession…Determining Students’ Attitudes Towards The Introduction To Education Course )

Yazar : canan koçak  A. Seda Önen  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 29
Sayfa : 59-72
Doi Number :


Özet
Bu çalışma, öğretmen adaylarının önceki adı “Öğretmenlik Mesleğine Giriş” olan “Eğitim Bilimine Giriş” dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, likert tipi bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Eğitim Bilimlerine Giriş Dersi Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi sürecinde; sırayla literatür tarama, kompozisyon ile öğrenci görüşü alma, madde havuzu oluşturma, uzman görüşleri alma, ön deneme çalışması yapma, yapı geçerliliği ve güvenirliği belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Eğitim Bilimlerine Giriş Dersi Tutum Ölçeğinin ayırt edici geçerliğini tespit etmek için alt-üst % 27’lik grup karşılaştırması yapılmıştır. Madde analizi sonucu çıkarılan üç maddeden sonra geriye kalan 31 maddeden oluşan nihai ölçek 413 öğretmen adayına uygulanmıştır. İlk olarak faktör analizi yapılmış ve KMO değeri 0,965 olarak bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılığını belirleme amacıyla yapılan istatistiksel analizler sonucunda Cronbach alpha güvenirlik katsayısının .9485 olduğu belirlenmiştir. Yapılan son istatistiksel analiz olan korelasyon analizi sonucunda, faktörler arasında pozitif yönde ilişkiler tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Bilimlerine Giriş Dersi, öğretmen eğitimi, tutum, ölçek, faktör analizi.

Abstract
This study aimed to assess the attitudes of student teachers towards the “Introduction to Education” course, which was previously called “Introduction to Teaching Profession”. A Likert-type assessment tool was developed to serve this aim. The process of developing the Attitude Scale for Introduction to Education Sciences involved a literature scan, taking student opinions through essays, creating an item pool, taking expert opinions, a pretesting study as well as studies on determining the structural validity and reliability. The distinguishing validity of Introduction to Education Science was determined according to 27% group-subgroup comparison was made. After the removal of the 3 statements as a result of the item analysis, the final version of the scale consisting of 31 statements was administered to 413 student teachers. The factor analysis was resulted with a KMO value of 0,965. In order to determine the inner coherence of the scale analysis were made and Cronbach Alpha reliability coefficient was calculated to be .9485. Correlation analysis, the final statistical analysis made, concluded that there were positive relationships between factors.

Keywords
The introduction to education course, teacher education, attitudes, scale, factor analysis.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri